Železnohorský region

4) Posouzení dokumentu se spolupracujícími a expertními organizacemi

Posouzení dokumentu se spolupracujícími a expertními organizacemi, které proběhlo mimo uvedené partnery:

Firma VN KONZULT, s.r.o.
Profesionální nezávislý subjekt v oboru regionálního rozvoje ve venkovském prostoru. Dlouhodobě spolupracuje s MAS. Vzhledem k oblasti podnikání pracuje s místními subjekty dlouhodobě a koncepčně, zná potřeby místního regionu. Patří mezi dlouhodobě významné odborné regionální dodavatele souvisejících služeb.
Role při přípravě SCLLD:
- facilitace veřejných jednání
- odborné vedení pracovních skupin
- odborné konzultace v rámci stanovení návrhové části - celkových záměrů a cílů
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- supervize celkové strategie

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Východní Čechy
Území MAS spadá svojí částí do území CHKO Železné hory, které spravuje daná agentura a má zpracovaný plán péče krajiny pro území CHKO. Tento plán péče byl ve spolupráci s agenturou detailně zapracován do SCLLD MAS a dále proběhla společně příprava programového rámce OP Životní prostředí strategie MAS
Role při přípravě SCLLD:
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- odborné konzultace Programového rámce OP Životní prostředí

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
Profesionální nezávislý subjekt v oboru regionálního rozvoje. Dlouhodobá spolupráce MAS s univerzitou , a to nejen na zpracování diplomových prací a návrhy témat pro zpracování diplomových prací - zjištěn potenciál území a jeho potřeby pro následnou přípravu SCLLD.
Role při přípravě SCLLD:
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- odborné konzultace dílčích částí

Partnerské MAS

MAS Železnohorský region má v současné době několik partnerských MAS v ČR i v zahraničí, s nimiž má uzavřeny smlouvy o partnerství. S těmito MAS si pravidelně vyměňuje zkušenosti a příklady dobré praxe. MAS pravidelně absolvuje výjezdní semináře na území partnerských MAS, které jsou určeny pro zástupce obcí, členských subjektů a zaměstnanců. I na území MAS ŽR se uskutečnila řada výjezdních seminářů, kdy do MAS ŽR přijeli účastníci z jiných MAS sbírat zkušenosti.

Spolupracující organizace

Do zpracování strategie se přímo zapojily níže uvedené subjekty. Další uvedené subjekty mají velký vliv na rozvoj území, a proto strategie musela zohlednit souvislosti jejich činnosti.

Přehled spolupracujících organizací naleznete zde.

MAS Železnohorský region