Železnohorský region

3) Spolupracující organizace

Do zpracování strategie se přímo zapojily níže uvedené subjekty. Další uvedené subjekty mají velký vliv na rozvoj území, a proto strategie musela zohlednit souvislosti jejich činnosti.

1) Krajský úřad Pardubického kraje - podporuje i přípravu SCLLD MAS. Zástupci se účastní jednání členů MAS.

2) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - připravuje závaznou metodiku pro přípravu Strategie tvorby komunitně vedeného místního rozvoje. MAS realizovala projekt z Operačního programu technická pomoc, na kterém se naučila administrovat svůj projekt, prostřednictvím MMR.

3) CHKO Železné hory - Byly konzultovány projektové záměry, potřeby a problémy území. Do strategie byl, také zapracován Plán péče o krajinu CHKO ŽH.

4) Celostátní síť pro venkov Pardubického kraje - Jako řádný člen MAS využívá výměny informací a zkušeností s ostatními členy, zapojuje se do pořádaných akcí, spolupracuje na bázi celkové propagace příkladů dobré praxe Pardubického kraje.

5) Národní síť MAS ČR MAS - je členem a prostřednictvím NS MAS získává metodickou pomoc při přípravě SCLLD

6) Magistrát Města Pardubice - MAS spolupracuje při zpracování strategie ITI a výstupy týkající se této strategie zapracovala do své SCLLD.

7) ORP Pardubice, Chrudim a Přelouč - Část území MAS leží v území ORP Pardubice, ORP Chrudim a ORP Přelouč, MAS i obce z této části regionu se aktivně podílejí na přípravě Strategického dokumentu pro ORP Pardubice v rámci projektu Obce sobě. Výstupy ze strategických dokumentů jednotivých ORP se doplňují. Návrhy řešení těchto strategických dokumentů jsou propojeny se SCLLD (blíže o spolupráci s jednotlivými ORP viz kapitola Řízení obcí, informovanost, spolupráce)

8) Asociace regionálních značek - MAS je členem a certifikuje na svém úzeví regionální výrobce (v současné době 42 výrobců). Potřeby a problémy regionálních výrobců byly zapracovány do SCLLD.

9) Turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko a Pardubicko - MAS je členem obou organizací. Proběhlo propojení a konzultace výstupů, problémů a potřeb, které vzešly z analýz obou TO jsou propojeny se SCLLD.

10) Vodní zdroje Chrudim - Koordinace aktivit týkajících se NÁRODNÍHO GEOPARKU Železné hory v oblasti společné propagace a využití potenciálu geoparku v rámci realizace infrastruktury místními subjekty. Potřeby geoparku jsou zapracovány do SCLLD.

11) Univerzita Pardubice - Dlouhodobá spolupráce na zpracování diplomových prací a návrhy témat pro zpracování diplomových prací. Zjištěn potenciál území a jeho potřeby pro následnou přípravu SCLLD.

12) Turistická informační centra regionu - Prostřednictvím TIC šířena a prezentována SCLLD veřejnosti, zároveň probíhali dotazníková šetření prostřednictvím TIC na zjištění potřeb a problémů území.

13) Školy Železnohorského regionu - Spolupráce s MAS na bázi využití místního potenciálu, podpory místního patriotismu, celoživotního vzdělávání a propagace činnosti MAS. Ve školách probíhali dotazníková šetření na zmapování jejich potřeb a činnosti. Proběhli i komunitní setkání přímo se zástupci škol.

MAS Železnohorský region