Železnohorský region

004 Zajištění implementace SCLLD MAS Železnohorský region I

Loga OPTP

Název subjektu:                    MAS Železnohorský region, z.s.

Projekt:                                I - na období 1.5.2023 - 31. 5. 2024

Název projektu:                   Zajištění implementace SCLLD MAS Železnohorský region I, 

Registrační číslo:                CZ.07.02.01/00/22_003/0000132

Program:                               Operační program Technická pomoc

Číslo výzvy:                           07_22_003 OPTP Výzva č. 3

Název programu:                   Operační program Technická pomoc

Priorita:                                  2. Podpora regionálních partnerů EU fondů

Specifický cíl:                         2.1 Podpora regionálních partnerů pro implementaci EU fondů


Cíl projektu:

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z.s. (MAS ŽR). V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR Integrovaný regionální operační program+ (IROP+), Společná zemědělská politika (SZP), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

MAS Železnohorský region