Železnohorský region

004 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR 2023-2030

Loga OPTP

Název subjektu:                    MAS Železnohorský region, z.s.

Název projektu:                     Zajištění implementace SCLLD MAS Železnohorský region 2024-2030

Program:                               Operační program Technická pomoc

Číslo výzvy:                           07_22_003 OPTP Výzva č. 3

Název programu:                   Operační program Technická pomoc

Priorita:                                  2. Podpora regionálních partnerů EU fondů

Specifický cíl:                         2.1 Podpora regionálních partnerů pro implementaci EU fondů


Cíl projektu:

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV, OP TAK, sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu.


Realizace: 01. 05. 2023 - 30. 09.  2023

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

MAS Železnohorský region