Železnohorský region

Popis projektu

Co to je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)?
 • Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 • Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP

 • Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015)

 • MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz https://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&amp%3Bmenu=9491, informace o projektu viz také http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

 • Zastřešujícím orgánem MAP, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP jsou 3 pracovní skupiny:

  1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita,

  2) Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství,

  3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

MAS Železnohorský region