Železnohorský region

Aktuality

Zhodnocení realizace projektu MAP ORP Přelouč

Realizace projektu MAP ORP Přelouč se blíží ke konci (k 30.6.2017), zhodnocení projektu včetně výstupů je popsáno v sumarizačním článku, který MAS ŽR vydala. Ke stažení zde (soubor PDF).


Konference v Senátu Parlamentu ČR: Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově, 24. 4. 2017

Konference pro širokou veřejnost 24. 4. 2017 v Senátu Parlamentu ČR k tematice rozvoje vzdělávání Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově (pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a České zemědělské univerzity v Praze, se kterými MAS Železnohorský region spolupracuje) se nesla v duchu prioritizace a významu vzdělávání od útlého věku až po věk seniorský. Inspirace pro všechny věkové kategorie.

Konferencí se tak prohloubil odkaz pro MAP ORP Přelouč, neboť zde realizátor projektu MAS Železnohorský region (MAS ŽR) prezentoval a hodnotil všechny aktivity v oblasti rozvoje vzdělávání, které realizuje. Prezentoval zde nejen význam projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a veškeré aktivity s tím v území spojené, ale také řadu dalších aktivit, které MAS ŽR realizuje - např. programy pro školy - exkurze za regionálními výrobci s ukázkami řemesel pro děti a žáky, ale také se dostalo na téma Univerzity třetího věku, jejíž konzultační střediska na území Železnohorského regionu pomáhala organizace MAS ŽR zakládat. Tematika Univerzity třetího věku včetně účastníků seniorů jsou inspirací a příkladem pro mladou generaci a celkově inspirací přístupu ke vzdělávání. Hledání cest, způsobů, jak seniory do společnosti dále zapojit a využít jejich celoživotní zkušenosti je dalším z hlavních úkolů (byly zde představeny návrhy, jak senioři spolupracující s Dětskými domovy - pomáhající zapojit děti do společnosti po opuštění dětských domovů, stáže seniorů do podniků a firem), který ovlivňuje a je inspirací pro mladou generaci - děti a žáky a jejich rodiče.

Z pestrosti a různorodosti myšlenek, které se nesly konferencí vybíráme odkaz pro MAP - především spolupráce subjektů škol nejen mezi sebou, ale s dalšími institucemi navzájem je potenciálem, který umožní další posouvání v oblasti vzdělávání a nalézání možných způsobů a cest, jak v území tuto tematiku zdárně naplňovat a rozvíjet. Prohlubující se spolupráce subjektů: škol a sociální sféry v území pomáhá k zapojování dětí ze sociálně slabých rodin, které by jinak ke vzdělávání měly odmítavý postoj, dále spolupráce škol mezi sebou prostřednictvím neformálních setkávání je pro přenos zkušeností a zpětné vazby klíčovým faktorem, dále se ukázalo jako prospěšné realizování vzdělávacích seminářů, které si v území sami aktéři zvolili jako potřebné. Díky prezentování projektu MAP ORP Přelouč na této konferenci se doložilo, jak je oblast vzdělávání alfou a omegou úspěšnosti nejen jedinců samých, ale především celé společnosti, která poté prosperuje. Vše souvisí se vším - důležitý odkaz k místním akčním plánům (MAP), jež mohou fungovat jako nové formy spolupráce škol a angažovaných subjektů, především obcí a regionů a s tím související rozvoj lokální ekonomiky - bioekonomiky. MAP rozvoje vzdělávání představuje dokonalý přesah do různých oborů - kromě toho, že mapuje současný stav a tím analyzuje a poskytuje zamyšlení k fungování této oblasti v území, se stává přínosným také v tom, že nastoluje nové formy komunikace a aktivizuje aktéry v území. K tomuto přispívá výraznou měrou MAS, která nejlépe zná své území a vazby v něm, slouží také jako prostředník v přenosu informací a zasazuje se o aplikaci potřeb území do reálného života. Konference také dokládá vazby a spolupráci mezi MAS, neboť zde ve spolupráci prezentovaly MAP spolupracující MAS - MAS Železnohorský region a MAS Pošumaví, jež řeší MAP v hranicích 3 ORP (Klatovy, Horažďovice, Sušice).

Toto prolnutí tematiky významnosti vzdělávání a hledání způsobů a cest od útlého věku až po seniory, jak přistupovat ke vzdělávání a jak jej dále kvalitativně rozvíjet, je duchem a myšlenkou konference, která tímto věkovým prolnutím představila originální a specifický koncept, který by neměl být opomíjen a vzhledem k pozitivním reakcím a diskuzi na konferenci je tak slibně založeno pokračování těchto myšlenek a další spolupráce v území a další tříbení myšlenek a předávání zkušeností i prostřednictvím této konference v dalších letech.

Foto z konference 24. 4. 2017 zde


Memorandum o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč

Dne 20. 4. 2017 došlo ve Valech (u Přelouče) v rámci tradiční každoroční akce Dny Železnohorského regionu (20. 4. - 23. 4. 2017) ke slavnostnímu podpisu Memoranda o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč mezi městem Přelouč, MAS Železnohorský region, z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Zálabí, z.s.

Memorandum strvzuje pokračování a prohlubování spolupráce mezi všemi aktéry v území v oblasti rozvoje vzdělávání.

Zásadní výzvou je upevnit a rozvíjet aktivní partnerství MAP v ORP Přelouč za účelem zahájení otevřeného a trvalého dialogu na téma vzdělávání v území, vzniku nových forem spolupráce v oblasti rozvoje vzdělávání, koordinace přístupu a jednotného prosazování společných zájmů včetně zajištění informovanosti, mezi pedagogy, experty, zaměstnavateli, rodiči, žáky, zájmovými a neformálními organizacemi, sociálními službami, veřejnými organizacemi a institucemi atd. a tím zajistit udržitelnost, návaznost strategické plánování.

Koordinace, plánování a garance podpory aktivit bude probíhat zejména v prioritách MAP v ORP Přelouč vždy s důrazem na aktuální roční akční plán prostřednictvím nejsilnějších subjektů v území, tedy města Přelouč a všech funkčních Místních akčních skupin (MAS), jenž svými dlouhodobými a stabilními aktivitami zajišťují udržitelnost projektu na co největším území ORP Přelouč. V území, kde není funkční nadřazený územní celek jednotlivým obcím nebo i v území funkčních MAS, se k memorandu o partnerství může připojit jakýkoli subjekt dle tematického zaměření cílů MAP ORP Přelouč. Zatím k Memorandu přistoupila obec Řečany nad Labem. Zájem projevilo město Chvaletice.

Foto ze slavnostního podpisu memoranda zde


Konference

Dne 6. 4. 2017 se na Univerzitě Pardubice uskutečnila v rámci projektu MAP ORP Přelouč konference Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů. Kladná odezva od všech zapojených cílových skupin svědčí o pochopení klíčové role vzdělávání pro rozvoj a „růst“ společnosti v různých odvětvích a sektorech „lidského konání“. Více o konferenci v samostatné záložce Konference Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů zde.


Další informace z oblasti rozvoje vzdělávání, Místní akční skupina Železnohorský region, z. s. (MAS ŽR) - realizátor projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP), CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

Během uplynulého měsíce března se konalo v rámci projektu MAP v ORP Přelouč spoustu dalších aktivit. Za hlavní vybíráme realizaci vzdělávacího semináře dne 16.3.2017 v Cholticích a klíčové jednání zastřešujícího orgánu Řídícího výboru (ŘV) MAP ORP Přelouč a pracovních skupin (PS) dne 28. 3.2017 na MěÚ Přelouč. Viz zápis z jednání zde (dokument PDF).

Detailněji k výše uvedenému: o vzdělávací seminář v Zámecké restauraci v Cholticích byl opět velký zájem. Tématem semináře bylo: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků - rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a popularizace matematiky a finanční gramotnosti. Těchto témat se zdárně - zajímavým způsobem s praktickýcmi ukázkami - chopily lektorky Institutu rozvoje evropských regionů (IRER - člen MAS ŽR) - při Univerzitě Pardubice: Ing. Arch. Iva Svobodová a Ing. Petra Sůrová. Zároveň zde představily akce pro děti a mádež pořádané IRER - např. každoroční Noc mladých výzkumníků, Vědecko-technický jarmark, Dětská univerzita a další.

Na jednání Řídícího výboru MAP ORP Přelouč a PS 28.3.2017 došlo ke schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP Přelouč do roku 2023 - aktualizované projektové záměry škol, organizací zájmového a neformálního vzdělávání či obcí, dále došlo ke schválení textu Memoranda o partnerství (spolupráci) mezi městem Přelouč a třemi MAS působícím na území ORP Přelouč (tj. MAS Železnohorský region, z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Zálabí, z.s.) - s tím, že k memorandu mohou přistoupit další subjekty, které jsou z území (v rámci ORP Přelouč), kde není funkční nadřazený územní celek jednotlivým obcím (jako právě MAS) nebo může přistoupit i další subjekt v rámci území funkčních MAS a to dle tematického zaměření cílů MAP ORP Přelouč. Viz Memorandum zde (dokument PDF). Dále se na jednání ŘV řešil Akční plán MAP a byl představen další postup v rámci MAP a dohodnuty termíny dalších navazujících jednání či představení akcí - jako konference v rámci MAP: INOVACEMI A VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI REGIONŮ dne 6. 4. 2017 na Univerzitě Pardubice viz pozvánka (dokument PDF), dále odborná konference dne 24.4.2017 v Senátu Parlamentu ČR Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově.

Rádi uvítáme vaše postřehy, náměty či přihlášky na zmíněné akce či k dalším aktivitám a projektům, které MAS realizuje.

Foto ze vzdělávacího semináře 16.3.2017 zde
Foto z jednání Řídícího výboru a pracovních skupin MAP ORP Přelouč zde.
Strategický rámec MAP ORP Přelouč aktualizovaný zde (dokument PDF).Aktivity ve vzdělávací oblasti pokračují „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP), CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

Místní akční skupina MAS Železnohorský region, z.s. (MAS ŽR) nadále pokračuje v realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP ORP Přelouč). Činnosti v projektu probíhají dle nastaveného harmonogramu.

Od ledna 2017 vychází informační bulletin, který je určen nejen ORP Přelouč, ale celému území MAS Železnohorský region (MAS ŽR). Viz podsekce Bulletin, kde najdete všechna vydaná čísla a viz informace v aktualitách.

Dále průběžně jednají a plní své úkoly pracovní skupiny - především řešení aktivit do Akčního plánu MAP, dále je plánováno jednání zastřešujícího orgánu - Řídícího výboru MAP na 28. 3. 2017, kde dojde především k aktualizaci Strategického rámce MAP, řešit se budou také další související záležitosti v projektu - zmiňovaný Akční plán, Evaluace projektu.

Tým MAS Železnohorský region zorganizoval dne 7. 2. 2017 pracovní seminář „Výměna zkušeností v praxi nositelů a realizačních týmů MAP“ na Kraskově. Pracovního semináře se zúčastnily týmy MAP ORP Chrudim, Pardubice, Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Nymburk, Kolín, Horažďovice, Sušice, Klatovy. Předmětem jednání bylo, jak název semináře napovídá, výměna zkušeností s realizací projektu v území výše uvedených ORP. Velmi řešeným tématem byly aktivity škol a aktivity spolupráce, celkové řešení Akčního plánu (AP) a především implementace - naplňování AP do budoucna. Tato problematika implementace/naplňování Akčního plánu a obecně organizace MAP, je řešena souběžně na úrovni MŠMT a NIDV. Teprve následně, až budou k dispozici závěry k této problematice, se bude v územích moci přistoupit k dalším krokům. Výměna zkušeností s realizací projektu MAP v územích ORP byla cennou zpětnou vazbou i pro oblast hodnocení (evaluace) projektu MAP v ORP Přelouč.

Co se týče klíčové aktivity projektu týkající se vzdělávání - 26. ledna 2017 se uskutečnil další seminář v Hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci - téma psychohygiena. Pro seminář se podařilo získat tyto odborníky: PaedDr. Bc. Jiří Knoll - ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice a Ing. Taťána Holavová z CentrumProMne (http://www.centrumpromne.cz). Z reakcí všech zúčastněných vyplynulo, že toto téma je velmi „žhavé“ a je vítané i do budoucna. O seminář byl opět velký zájem ze strany ředitelů škol a pedagogů jak z území ORP Přelouč, tak z území MAS Železnohorský region (spadající do okolních ORP). Viz foto ze semináře zde.

Další vzdělávací seminář se uskuteční 16. 3. 2017 v Konferenčním sále Zámecké restaurace Cholticích. Tématem bude rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (MŠ, ZŠ), rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a popularizace matematiky a finanční gramotnosti s pratickými ukázkami. Program včetně přihlášky na seminář je uveden zde (soubor .docx).

Rádi uvítáme jakékoliv Vaše postřehy a náměty k čemukoliv z této vzdělávací oblasti (ale i také např. k dalším aktivitám a projektům, které MAS realizuje) - bližší informace viz MAS Železnohorský region http://zeleznohorsky-region.cz (Mgr. Jana Kuchyňková, tel. 720 953 766, kuchynkova.maszr@seznam.cz).V lednu 2017 vychází 1. číslo informačního bulletinu v rámci projektu MAP ORP Přelouč, který je určen i celému území MAS Železnohorský region (MAS ŽR).


Témata a autorské články pro bulletin jsou koncipovány záměrně různou formou, jak odbornou, tak odlehčenou - aby byl vytvořen „mix“ k zamyšlení nad aktuálními tématy z různých zorných úhlů a k celospolečenské diskuzi.

Rádi uvítáme jakékoliv postřehy a náměty, o kterých můžeme dále diskutovat.

Bulletin bude vycházet každý měsíc a je určen k veřejnému šíření.Článek MAS ŽR ve zpravodaji města Přelouč

V prosincovém čísle zpravodaje města Přelouč - v měsíčníku Rošt - byl
zveřejněn na str. 39 článek MAS ŽR o realizovaném vzdělávacím semináři dne 1. 11. 2016 v Cholticích.

Článek si můžete přečíst zde (dokument PDF)Pokračování v dalších aktivitách projektu MŠMT „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP), CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074 realizovaného MAS Železnohorský region, z. s.


V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“ (MAP), realizovaného městem Přelouč prostřednictvím MAS Železnohorský region, z.s. (MAS ŽR) úspěšně dochází k pokračování v dalších aktivitách dle plánovaného harmonogramu činností projektu. V minulých článcích jsme informovali o klíčovém jednání zastřešujícího orgánu MAP, Řídícího výboru, který v září 2016 schválil podstatné výstupy projektu: analýzu MAP, strategický rámec MAP a plán vzdělávacích aktivit.

V této souvislosti - v návaznosti na schválený plán vzdělávacích aktivit se uskutečnila první vzdělávací akce dne 1.11.2016 v zámecké restauraci v Cholticích. Vzdělávací seminář se věnoval novým přístupům a inovativním metodám ve vzdělávání včetně příkladů dobré praxe a dále bylo stěžejním tématem: téma inkluze.

Pro přednášení a diskutování v těchto tématech se podařilo realizačnínu týmu MAS Železnohorský region, z.s. získat uznávané odborníky: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (z Univerzity Pardubice) - inovativní metody ve vzdělávání, průřez historií pedagogiky, dále Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. (Institut pro podporu inovativního vzdělávání, z.ú., Praha) - příklady dobré praxe v inovativních metodách u nás v ČR i v zahraničí a PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. (z Univerzity Pardubice) - inkluze: výklad zákona a inkluze ve smyslu praktického doporučení pro pedagogy (vnímání žáků a pedagoga - vliv na klima třídy). Nelze opomenout úvodní vystoupení člena MAS Železnohorský region, z.s. paní Anny Markové - regionální výrobce, která představila vzdělávací programy a možnosti pro školy MAS ŽR, neboť se úspěšně a s kladnou odezvou od škol věnuje aktivitám pro děti z mateřských škol a pro žáky ze základních škol - Ekostezka „Země rytíře Sekolíka“ (Horecký dvůr v obci Jedousov - 7 km JV od města Přelouč).

O vzdělávací seminář byl velký zájem, semináře se účastnili ředitelé mateřských a základních škol z ORP Přelouč, ale také i z obcí přesahujících hranice ORP Přelouč a další klíčoví aktéři, jejichž předmět působení se vztahuje či souvisí s oblastí vzdělávání (Charita Přelouč, zástuci MÚ Přelouč: oddělení školství a oddělení sociálně právní ochrany dětí).

Na seminář byla z území od všech zúčastněných velmi kladná odezva, pedagogové a další účastníci ocenili přístup přednášejících k tématům, které byly pojmuty průřezově od teoretické roviny a výkladu zákona až po praktickou „stránku věci“. Díky tomu se rozpoutala „plodná“ diskuze, ve které všichni zúčastnění uvítali vzájemnou zpětnou vazbu k těmto aktuálním řešeným tématům.

Potěšujícím byla kladná odezva také ze strany přednášejících odborníků z Univerzity Pardubice, kteří seminář ocenili - ocenili výběr témat a přístup a činnost MAS Železnohorský region, z.s. pro rozvoj regionu a nabídli MAS Železnohorský region z.s. další spolupráci, neboť vítají tento vzájemný „vztah a kontakt s praxí“. Příští seminář v rámci projektu MAP se uskuteční 26.1.2017, tématem bude psychohygiena - obrana proti syndromu vyhoření u pedagogů a řešení konfliktních situací - interakce ve škole a s rodiči, komunikační dovednosti "Rodič není nepřítel" - workshop. V další rovině činností v rámci projektu MAP se navazuje na schválené výstupy a pokračuje se v řešení Akčního plánu MAP - to jsou aktivity škol a aktivity spolupráce (a s tím související a navazující další činnosti).

V rámci projektu MAP v ORP Přelouč uvítá realizační tým jakékoliv postřehy, návrhy a náměty také ze strany veřejnosti, kontakt: MAS Železnohorský region, z.s. tel.: 720 953 766, https://zeleznohorsky-region.cz.

Plán vzdělávacích aktivit k nahlédnutí zde. (dokument .docx)


2. 11. 2016
Přeloučský ROŠT, říjen 2016

V úvodu pravidelného měsíčníku města Přelouč vyšel článek: Město Přelouč realizuje prostřednictvím MAS Železnohorský region, z.s. projekt MŠMT "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč" MAP

Článek si můžete přečíst zde (dokument PDF)


4. 10. 2016
Realizace projektu MAP v ORP Přelouč pokračuje - došlo ke schválení dosavadních výstupů projektu

V ORP Přelouč pokračuje realizace projektu MAP ORP Přelouč, což zahrnuje zapojení všech důležitých aktérů rozvoje vzdělávání. Na základě této široké participace a průběžném informování, včetně pravidelných jednání pracovních skupin ve spolupráci s realizačním týmem, vznikla za dodržování struktury a metodik MŠMT analýza MAP. Jedná se o „živý“ dokument, který může být do doby realizace projektu doplňován a upravován. Na základě analýzy a zjištěných potřeb území vzešel návrh strategie - strategický rámec MAP s projektovými záměry školských zařízení, tedy další důležitý výstup projektu. Z hlediska vzdělávacích aktivit vzešel dle potřeb území neméně důležitý další výstup - návrh vzdělávacích aktivit. Tyto zmiňované výstupy projektu byly dne 22. 9. 2016 schváleny Řídícím výborem (ŘV) MAP ORP Přelouč.

Detailněji k projektu MAP

Analýza MAP obsahuje zmapování všech důležitých oblastí týkajících se školství. Jednak je zde doložena provázanost - východisko a vazby na důležité strategické dokumenty na rovni ČR, na úrovni kraje, ORP a dobrovolných svazů obcí i komunitně vedeného místního rozvoje ( MAS) a jednak jsou zde vyhodnocena dotazníková šetření MŠMT a realizačního týmu MAP uvnitř území mezi různými aktéry. Analýza také zahrnuje charakteristiku školství vycházející z kvantitativních číselných údajů a dat týkající se předškolního, základního, základního uměleckého a neformálního a zájmového vzdělávání. Je zde také řešena sociální situace a v neposlední řadě provázanost na Krajský akční plán.

Strategický rámec MAP obsahuje řešená povinná témata MAP (stanovená MŠMT) a dále volitelná, doporučená a průřezová témata (která vzešla z potřeb území) versus priority a cíle priorit. Prioritizace témat - zásobník projektů škol ORP Přelouč představuje tematické zahrnutí projektů do cílů MAP - zde se jedná o vazby na stávající cíle MAP.
Ve strategickém rámci MAP jsou zahrnuty projektové záměry školských subjektů předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Toto je podmínka operačního programu EU - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého se tyto investiční projekty školských zařízení financují.
Aktualizace strategického rámce je možná 1x za 6 měsíců, to znamená nejdříve v březnu 2017.

Strategický rámec ke stažení (soubor .RAR)

Návrh vzdělávacích aktivit (plán vzdělávacích aktivit) vzešel z návrhů a potřeb zainteresovaných aktérů rozvoje vzdělávání. Již od počátku projektu bylo řešeno, v jakých oblastech/tématech preferují jednotliví aktéři vzdělávání. Na tomto základě vznikl návrh vzdělávacích aktivit programu, který byl předložen na jednání pracovních skupin k dalším návrhům a připomínkám a také členům Řídícího výboru. Tyto vzdělávací aktivity je možno dle aktuálních potřeb upravovat. Nejbližší vzdělávací seminář se koná dle předchozího průběžného informování dne 1. 11. 2016 od 8:00 v zámecké restauraci v Cholticích. Pro školení ředitelů, pedagogů a zřizovatelů škol se na tomto semináři podařilo zajistit účast uznávaných odborníků z Univerzity Pardubice a Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, z.ú.

V průběhu realizace MAP bylo možno se k tvorbě uvedených průběžných výstupů vyjadřovat/připomínkovat, všichni aktéři byli průběžně informováni a zapojováni (viz také např. dotazníková šetření) - viz aktivity/činnosti a o aktuálních výsledcích, aktéři byli k návrhům/připomínkám vyzýváni (osobně na jednáních, veřejných akcích MAS ŽR, elektronickou korespondencí při průběžném informování o výsledcích) - na tomto principu tvorby vznikly výše uváděné výstupy: analýza, strategický rámec MAP a vzdělávací aktivity (plán vzdělávacích aktivit).Dne 22. 9. 2016 na Městském úřadu Přelouč proběhlo klíčové jednání Řídícího výboru MAP, jehož složení je průřezové - všichni důležití aktéři rozvoje vzdělávání včetně zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje a místních aktérů rozvoje vzdělávání včetně aktérů/partnerů v sociální oblasti. Řídící výbor MAP schválil dosavadní výše uvedené výstupy projektu: analýzu MAP, strategický rámec MAP a plán vzdělávacích aktivit.

Informace o MAP jsou zveřejněny také na webových stránkách města Přelouč. Strategický rámec MAP ORP Přelouč se všemi schválenými projektovými záměry škol je také uveden na webových stránkách http://www.dotaceeu.cz, kde jsou uvedeny všechny strategické rámce všech ORP v ČR v členění podle krajů.

Foto z jednání ŘV na Městském úřadu Přelouč 22. 9. 2016 zde.


TVORBA MAP V ORP PŘELOUČ
Dotazníkové šetření


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč (MAP), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

V rámci projektu MAP je realizováno dotazníkové šetření mezi všemi aktéry rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč - ředitelé škol, rodiče dětí a žáků, zřizovatelé škol a starostové obcí v ORP Přelouč.

Dotazníkové šetření je realizováno i mezi Vámi občany, mezi veřejností v ORP Přelouč. Názory Vás občanů, tedy široké veřejnosti, jsou důležitou zpětnou vazbou, jsou nezastupitelné a cenné. Proto Vám předkládáme dotazník pro veřejnost, který můžete vyplnit a odevzdat v přízemí budovy MěÚ Přelouč - přímo na Informačním pultu. Zde na Informačním pultu jsou k dispozici také tištěné dotazníky, které na místě můžete vyplnit a odevzdat. K odevzdání vyplněných dotazníků je určená „krabice pro sběr dotazníků“ či si můžete dotazníky stáhnout z webových stránek (viz níže) a zaslat na adresu kuchynkova.maszr@seznam.cz.

Samozřejmostí je možnost odevzdání dotazníků na centrále MAS Železnohorský region - tj. v kanceláři MAS v Multifunkčním centru, Náměstí Míru 288, Heřmanův Městec.

Uvítáme Vaše další konstruktivní návrhy a nápady (v oblasti rozvoje vzdělávání, oblast problematiky školství), které můžete prosím průběžně zasílat též na výše uvedenou adresu: kuchynkova.maszr@seznam.cz, předem děkujeme.

Dotazník pro veřejnost ke stažení (dokument DOCX)Dne 22. 6. 2016 se uskutečnilo jednání pracovních skupin MAP ORP Přelouč na Městském úřadě v Přelouči. Výstupy z jednání pracovních skupin se týkají - řešení bodů struktury Strategického rámce, především dohody na prioritách (stanovení priorit) a cílů. Připomínkován byl také Plán vzdělávacích aktivit, který bude komplexně po ukončení připomínkovací fáze revidován. Dle těchto výsledků a následného zapracování bude zvolen odpovídající postup a budou stanoveny další kroky.

Další aktuální informace o projektu:
  • Veškeré plánované investiční projekty škol včetně ZUŠ, DDM a NNO (působících v oblasti vzdělávání) musí být zahrnuty ve Strategickém rámci MAP pro možnost čerpání finančních prostředků z IROP. Dne 22. 9. 2016 je plánováno jednání Řídícího výboru MAP ORP Přelouč, na kterém bude Strategický rámec MAP schvalován (další body jednání dle programu, který bude všem členům ŘV předem zaslán).

V TÉTO SOUVISLOSTI BYLA VŠEM ZAINTERESOVANÝM SUBJEKTŮM (školy, ZUŠ, DDM, NNO) v oblasti vzdělávání ELEKTRONICKY OPĚTOVNĚ ZASLÁNA INFORMACE - ŽÁDOST O ZREVIDOVÁNÍ - ÚPRAVU ČI DOPLNĚNÍ - PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ. Termín pro ZREVIDOVÁNÍ JE DO KONCE ČERVNA 2016 - ZASÍLÁNÍ NA ADRESU kuchynkova.maszr@seznam.cz

  • Na začátek listopadu je plánováno setkání všech zřizovatelů a ředitelů škol ORP Přelouč - předběžný termín a místo: 1. 11. 2016, zámek Choltice.


Dne 17. 6. 2016 proběhlo na Charitě v Přelouči jednání ředitelů základních škol a aktérů ze sociální oblasti (OSPOD MěÚ Přelouč, Charita Přelouč). Výstupy jsou důležitým podkladovým materiálem pro tvorbu MAP (v této fázi především Strategického rámce).Dne 9. 6. 2016 proběhlo koordinační jednání MAP ORP Přelouč a MAP ORP Pardubice na Univerzitě v Pardubicích. Informace z jednání viz v Zápise z jednání z 9. 6. 2016.Dne 2. 6. 2016 proběhlo setkání ředitelů základních škol ORP Přelouč. Hostitelem byla ZŠ Smetanova Přelouč pod vedením ředitelky paní Mgr. Magdy Pacákové. Informace ze setkání jsou uvedeny v Zápise z jednání �" viz zde Zápis z jednání 2. 6. 2016.Dne 12. 5. 2016 se uskutečnilo jednání pracovních skupin projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na území ORP Přelouč".
Zápis z jednání je ke stažení zde:

Zápis z jednání (dokument PDF)
 

Během jara proběhla celá řada jednání s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání. Výstupy jednání jsou cenným a důležitým podkladem pro tvorbu analýzy (rozšiřující informace) a Strategického rámce MAP (dohoda na prioritách, cíle) a pro stanovení dalšího postupu a kroků MAP (včetně workshop/workshopy či seminář/semináře na určitá témata). Samozřejmostí je průběžné podávání a získávání informací od všech klíčových aktérů rozvoje vzdělávání ORP Přelouč všemi možnými informačními kanály a způsoby (včetně hlavní koordinační porady MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory a včetně telefonicky a elektronicky podávaných a získávaných informací a využití tradičních akcí MAS Železnohorský region pro zapojování veřejnosti a získání jejích názorů na tvorbu MAP)Dne 30. 3. 2016
se na Městském úřadu v Přelouči uskutečnilo jednání členů Řídícího výboru (ŘV) a pracovních skupin (PS) v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Přelouč.

Jednání přineslo zajímavé názory a podněty (viz výstupy - dotazníkové šetření členů ŘV a PS). Výstupy z jednání - zápis z jednání, vyhodnocení dotazníkového šetření členů ŘV a PS, schválený Statut a Jednací řád - jsou k nahlédnutí zde:


Zápis z jednání (dokument PDF)

Jednací řád (dokument PDF)

Statut Řídícího výboru (dokument PDF)

Výsledky dotazníkového šetření pro členy ŘV a PS (dokument PDF)

Fotogalerie
MAS Železnohorský region