Železnohorský region

Popis projektu

Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II)?

MAP II navazuje na MAP I, který byl v ORP Přelouč realizován 01/2016-06/2017. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP II v ORP Přelouč je písemný souhlas všech 23 mateřských a základních škol a 1 základní umělecké školy v ORP Přelouč se zapojením do projektu.

Cíle a výsledky projektu jsou následující:
Kvalitní vzdělávání zahrnující systémovou, koordinovanou spolupráci všech klíčových aktérů v oblasti vzdělávání, tj. spolupráce škol, zřizovatelů, vzdělávacích institucí, rodičů, dětí, subjektů neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů včetně vytvoření dostatečného prostoru pro vzdělávání pedagogů a ředitelů škol pro jejich kompetence a lídrovství a vytváření motivační atmosféry učení pro rozvoj podnikavosti a klíčových kompetencí dětí a žáků. Vše v souladu s uplatňováním sociální inkluze a individualizovaného přístupu v případě ohrožení sociálně ekonomickým vyloučením dětí a žáků. Cílem je také podpora a sdílení aktivit v území, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních organizací působících v neformálním vzdělávání a zaměstnavateli. Je zapotřebí pro výuku využít místní potenciál, místní
atraktivity a místní regionální produkty ke zvyšování kvality vzdělávání. Realizací MAP dojde ke zjištění potřeb školských zařízení, následně bude MAP II navrhovat aktivity pro zlepšení kvality a inkluzivity vzdělávání. Výstupy MAP budou sloužit jako podklad pro konkretizaci projektů, které mohou být financovány z různých zdrojů.

Zpracovatelem MAP II na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR, viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id, informace o projektu viz také http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=11423.

Zastřešujícím orgánem MAP II, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídicí výbor. Výkonným orgánem MAP II jsou 4 pracovní skupiny (PS): PS pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti.

Aktivity MAP II jsou následující:
1. Řízení projektu.
2. Rozvoj a aktualizace MAP.
3. Evaluace a monitoring MAP.
4. Implementace MAP - školy mohou vybírat mezi následujícími: 
- Informační bulletin
- Pravidelné setkávání škol v ORP včetně vzdělávacích seminářů
- Zapojení rodičů do dění ve škole
- Exkurze
- Síť zdravého stravování - regionální výrobky do škol
- pravidelná spolupráce škol s DDM a zájmovými organizacemi, sportovními kluby

Realizace: 09/2018-04/2022

Podněty, připomínky a dotazy k projektu či jeho aktivitám je možné zasílat na e-mail: sotonova.maszr@seznam.cz. 

Tento projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč" je spolufinancován Evropskou unií.
MAS Železnohorský region