Železnohorský region

Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. se stala zpracovatelem MAP II na území ORP Přelouč pro období 09/2018-04/2022. V 11/2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu na pokračování tohoto projektu v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).


Od této doby tak pobíhala řada přípravných aktivit na tvorbu MAP II - mj. v 12/2017 proběhlo setkání zástupců MAS ŽR k přípravě žádosti a nastavení implementačních aktivit. Následně v 01/2018 proběhlo setkání zřizovatelů, ředitelů a zástupců škol ORP Přelouč. V 02/2018 MAS ŽR podala na MŠMT projektovou žádost, která následně prošla hodnocením s drobnými úpravami. MAS ŽR tak od 09/2018 začíná projekt realizovat.

MAP II se mohou účastnit mateřské, základní a nově také základní umělecké školy. V ORP Přelouč souhlasilo se zapojením do tohoto projektu 100 % škol, tj. 24. MAS ŽR, jež je klíčovým subjektem rozvoje regionu a která v regionu působí již od roku 2005, má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR, viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id

Zapojené školy budou nově moci využívat implementační aktivity, jež byly stanoveny na základě jejich požadavků. Mohou vybírat mezi následujícími:
1.Informační bulletin
2.Pravidelné setkávání škol v ORP včetně vzdělávacích seminářů
3.Zapojení rodičů do dění ve škole
4.Exkurze
5.Síť zdravého stravování - regionální výrobky do škol
6.Pravidelná spolupráce škol s DDM a zájmovými organizacemi, sportovními kluby

Školy navíc volí ze svých řad 1 zástupce, který se stane součástí odborného týmu MAP II a za školu zpracuje Popis potřeb školy pro další rozvoj v oblastech: čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a další potřeby rozvoje školy.

Zastřešujícím orgánem MAP II, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP II jsou 4 pracovní skupiny (PS): PS pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti.

Celý projekt bude trvat od 09/2018 do 04/2022. Harmonogram, mezníky projektu, klíčové aktivity a další související informace týkající se realizace tohoto projektu budou řešeny na 1. jednání členů Řídícího výboru (ŘV) a členů pracovních skupin (PS) dne 18. 9. 2018 od 16 h na MěÚ v Přelouči.

Podněty, připomínky a dotazy k projektu či jeho aktivitám je možné zasílat na e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz.

Tento projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč" je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Železnohorský region