Železnohorský region

Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč (MAP), CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000007

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. se stala zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Od poloviny roku 2015 probíhala celá řada přípravných aktivit na tvorbu MAP - několik setkání ředitelů škol, které vyvrcholilo setkáním všech klíčových aktérů rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč v říjnu 2015, dále příprava a sepsání celé projektové žádosti vyžadující splnění metodik a dalších podmínek OP VVV (v listopadu 2015).

Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP (součinnost, poskytování informací atd.).

MAS ŽR, jenž je klíčovým subjektem rozvoje regionu a který v regionu působí již od roku 2005, má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz https://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498.

Zastřešujícím orgánem MAP, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP jsou 3 pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

MAS ŽR spolupracuje na tvorbě MAP také s ORP Chrudim a s ORP Pardubice. Úspěchem je zvolení ředitele ZŠ Seč pana Mgr. Milana Chalupníka - členský subjekt MAS ŽR - členy Řídícího výboru MAP ORP Chrudim za předsedu tohoto Řídícího výboru MAP ORP Chrudim.

Délka trvání projektu MAP - 01/2016 - 06/2017. Harmonogram, mezníky projektu, klíčové aktivity a další související informace týkající se realizace tohoto projektu budou řešeny na I. jednání členů Řídícího výboru (ŘV) a členů pracovních skupin (PS) dne 30. 3. 2016 od 16h na Městském úřadě v Přelouči.
MAS Železnohorský region