Železnohorský region

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Přelouč

Od realizace setkání všech klíčových aktérů rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč v říjnu 2015 v Přelouči pokračuje celá řada aktivit souvisejících s tvorbou Místního akčního pánu rozvoje vzdělávání.
Zpracovateli MAP Místní akční skupině Železnohorský region (MAS ŽR) se podařilo zapojit do diskuze nad problematikou ve školství všechny základní a mateřské školy v ORP Přelouč, školy jsou tak nakloněny komunikaci a debatě. Přes počáteční nedůvěru některých škol k celému tomuto procesu souvisejícímu s tvorbou MAP se podařilo nejasnosti či sporné body se školami „odladit“.
Zpracovatel MAS Železnohorský region nadále komunikuje se všemi školami v ORP Přelouč, je diskutována problematika související též s tematickými okruhy, které byly předmětem vyplňování dotazníku MŠMT a dále jsou především diskutovány projektové záměry a potřeby škol (investiční a neinvestiční potřeby škol).
Dotazů či bodů k řešení problematiky související s tvorbou MAP a problematiky ve školství obecně je ze strany škol stále mnoho, což dokladuje potřebnost řešení těchto záležitostí. Dotazy škol představují zároveň inspiraci pro hledání cesty správným směrem. V aktivitách souvisejících s tvorbou MAP se pokračuje i nadále, vše v souladu s požadavky a plány MŠMT. O dalším aktuálním postupu budou podávány průběžné informace.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 20.01.2016 v 13:27 hodin
MAS Železnohorský region