Železnohorský region

V letošním roce o titul "Vesnice roku 2012" soutěží celkem 278 obcí

O titul "Vesnice roku 2012" soutěží celkem 278 obcí. Všechny přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude udělena Zlatá stuha v krajském kole. .
V rámci celostátního kola budou poté vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce
Následující harmonogram:
květen, červen 2012 - hodnocení krajských kol (během těchto 2 měsíců budou postupně hodnoceny všechny kraje; krajské komise vyhodnotí vítěze krajského kola a udělí další ocenění - stuhy, diplomy apod.)

červenec, srpen 2012 - krajské slavnostní předávání cen (ve vítězné vesnici daného kraje)

2. až 8. září 2012 - hodnocení celostátního kola (hodnoceni budou vítězové krajských kol, tzn. 13 obcí)

15. září 2012 - Luhačovice (Mezinárodní dětský folklorní festival Písní a tancem) - vyhlášení vítěze soutěže a nositele titulu "Vesnice roku 2012"

Odměny pro oceněné obce:
Příslib dotace v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši:
Zlatá stuha - vítěz krajského kola - 1 mil. Kč
Modrá, bílá, oranžová stuha - 600 tis. Kč
Zelená stuha - 400 tis. Kč

1. místo v celostátním kole - vítěz soutěže a nositel titulu "Vesnice roku 2012" - 1 mil. Kč (celkem tak vítěz získá: 1 mil. za vítězství v krajském kole + 1 mil. za vítězství v celostátním kole = 2 mil. Kč)
2. místo v celostátním kole - 900 tis. Kč (celkem: 1 mil. + 900 tis. Kč = 1 900 tis. Kč)
3. místo v celostátním kole - 800 tis. Kč (celkem: 1 mil. + 800 tis. Kč = 1 800 tis. Kč)

Doplňující informace:
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. Další informace naleznete na www.vesniceroku.cz .
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.05.2012 v 10:16 hodin
MAS Železnohorský region