Železnohorský region

O rozvoji venkovských regionů by měli rozhodovat ti, kteří tam žijí

O rozvoji venkova po roce 2014 by podle Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS) měly rozhodovat především subjekty, které ve venkovském prostoru působí. Účinným nástrojem by se proto mohla stát metoda LEADER založená na spolupráci místních partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů, která se v Evropské unii používá už od roku 1991. Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou na venkově realizovat své cíle.
NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014-2020 s názvem "Národní strategický plán LEADER 2014+". Tento materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Své představy o využití a způsobu čerpání evropských fondů pro venkov představili zástupci NS MAS ČR v pondělí 26. 3. 2012 v Evropském domě v Praze "Vítám aktivní zapojení a spolupráci nevládního sektoru při přípravě nástrojů pro rozvoj venkova a implementace politik EU po roce 2014," říká vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal, který celou akci zahájil. "Evropská komise podle našeho názoru ve svých legislativních návrzích připravila dobré podmínky pro zapojení místních obyvatel a subjektů do spoluvytváření budoucnosti regionu, kde žijí a působí. Tzv. komunitně vedený místní rozvoj je velkou příležitostí pro rozvoj našeho venkova.
Pokud tato metoda bude využita ve všech operačních programech, bude to pro Českou republiku velký přínos," dodává Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR, který má problematiku v rámci NS MAS ČR na starosti.
Podle zástupců NS MAS je metoda Leader výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací na nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. O tom, který projekt bude realizován, rozhodují lidé, kteří znají místní podmínky. Pracovníci MAS jsou v přímém kontaktu se žadateli a poskytují jim poradenství od fáze přípravy projektu až po jeho kompletní realizaci.
NS MAS vydala dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER 2014+, jakousi "kuchařku", určenou
především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014-2020, kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při formování operačních programů. Záměrem NS MAS není přenést veškerou agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout službu existujících místních akčních skupin, které disponují vysokou znalostí místních podmínek a problémů, mají personální i organizační kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.
Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 134 ze 151 existujících MAS v ČR.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 28.03.2012 v 11:29 hodin
MAS Železnohorský region