Železnohorský region

Aktualizace Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 21.2.2012 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel IV.1.2 realizace místní rozvojové strategie. Pravidla nabývají účinnosti dne 28.3.2012 (po ukončení 15. kola příjmu Žádostí o dotaci v PRV).
Nejvýznamnější změny byly provedeny v kapitole Zadávání veřejných
zakázek, kde byl doplněn zákaz personální a majetkové provázanosti
uchazečů o zakázku a dále byla doplněna podmínka, že zadavatel
nesmí vyzvat osobu blízkou nebo osobu, která je personálně nebo
majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Dále došlo ke
změnám lhůt v administraci projektů. Lhůta pro provedení
administrativní kontroly ze strany Státního zemědělského
intervenčního fondu byla zkrácena z 35 na 21 kalendářních dnů a lhůta
pro doplnění dokumentace k Žádosti o dotaci ze strany místních
akčních skupin byla prodloužena ze 14 na 21 kalendářních dnů. Úplné
znění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie naleznete
na https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12 v sekci
"Ke stažení"
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 27.02.2012 v 09:21 hodin
MAS Železnohorský region