Železnohorský region

Seminář v Dašicích

Zemědělská svaz ČR Vás zve na seminář Eroze půdy a protierozní ochrana půdy zaměřený na vazbu protierozní ochrany na požadavky podmíněnosti a udržitelného hospodaření na zemědělské půdě podporovaného v ose II Programu rozvoje venkova, ale rovněž na nutnost přípravy zemědělských podniků na připravovanou evropskou rámcovou směrnici o ochraně půdy a rostoucí požadavky na zvýšení protierozní ochrany zemědělské půdy před vodní erozí.
P R O G R A M S E M I N Á Ř E
Eroze půdy a protierozní ochrana půdy
13.12.2011 Pivovar Dašice a.s., Komenského 27, 533 03 Dašice
8.30 - 9.00 9.00 - 15.00
1. Pojem eroze půdy - definice pojmu, příčiny eroze, erodované materiály a
erodující síly, eroze a vlastnosti půdy, rozsah eroze půdy, škody způsobené
erozí
2. Legislativa a eroze půdy (národní a evropské předpisy) - požadavky a sankce
3. Informační zdroje týkající se eroze půdy a protierozní ochrany půdy - webové
portály, mapové podklady, databáze, publikace
4. Eroze půdy a GAEC, vazba protierozní ochrany půdy a společné zemědělské
politiky včetně návaznosti na Program rozvoje venkova
5. Protierozní ochrana půdy - organizační, agrotechnická a biotechnická protierozní
opatření, protierozní zpracování půdy a agrotechnika plodin
6. Závěr - shrnutí obsahu vzdělávací akce, prostor pro dotazy, připomínky, zkušenosti
a návrhy týkající se uvedené problematiky, předání osvědčení o absolvování
semináře
Lektor:
Ing. Lubomír Smrček
Organizační pokyny a přihláška
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.
Přihlášky z asílejte nejpozději do 11.12.2011 na adresu:
Jitka Janečková
ZS Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice
Tel.: 466 736 125, 607 513 049
Mail: zemsvaz.pce@volny.cz
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
_____________________________zde oddělte____________________________
PŘIHLÁŠKA
na seminář "Eroze půdy a protierozní ochrana půdy", 13.12.2011 Pivovar Dašice s.r.o.,
Komenského 27, 533 03 DašiceJméno účastníka:.............................................................................................
Organizace, farma............................................................................................
Adresa:........................................................................................................
IČO:.........................................................................................................
E-mail a tel:...................................................................................................
Podpis účastníka:
Prezence účastníků
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.12.2011 v 11:11 hodin
MAS Železnohorský region