Železnohorský region

Ke 14. kolu příjmu žádostí z PRV

Venkov získá 4,3 miliardy korun ve čtrnáctém kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Ministerstvo zemědělství prosadilo při jednáních s Evropskou unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje venkova. Zájemci mohou od 25. října do 7. listopadu posílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o peníze na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření, ochranu před erozí, investice do lesů, zakládání a rozvoj venkovských mikropodniků, rozvoj obcí a do dalších oblastí.
Přibližně 4,3 miliardy korun si mezi sebe rozdělí vybrané projekty ve čtrnáctém kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Zhruba třetina peněz půjde na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření a ochranu před vodní erozí, které pomohou zachovat českou krajinu a přispějí k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě. Mezi priority Ministerstva zemědělství patří péče o nenahraditelné přírodní zdroje, jako je zejména zemědělská půda. Péče o ni je jednou z hlavních podmínek, jak podpořit konkurenceschopnost a rozvoj českého venkova. Podporu budou mít i projekty, které pomohou zachovat rozsah zemědělského půdního fondu.
Dotace poslouží k celkovému rozvoji venkova. Například příspěvek na opravu lesních cest získají jen ti, jejichž lesy a cesty jsou zdarma veřejně přístupné veřejnosti. Na pozemkové úpravy je ve čtrnáctém kole vyčleněno kolem 1,3 miliardy korun, na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby zhruba 1,9 miliardy korun, na poradenské služby asi 68 milionů korun.
Změny se dočkají zájemci, kteří budou chtít příspěvek na lesnickou infrastrukturu, na kterou mohou celkem získat až 185 milionů korun. Od čtrnáctého kola totiž začal platit jiný režim pro poskytování dotací. Zájemci je už nebudou dostávat v režimu de minimis, ve kterém je poskytováno velké množství evropských i národních dotací, což potenciální žadatele velmi omezuje. Režim de minimis totiž znamená, že součet všech subvencí pro jeden subjekt na dobu tří let nesmí přesáhnout hranici 200 tisíc euro (zhruba 5 milionů korun). Nyní mohou tedy např. příspěvek na obnovu lesní cesty dostat i žadatelé, kteří již mají limit de minimis vyčerpán. Velkým úspěchem Ministerstva zemědělství a stálého zastoupení ČR v Bruselu je, že se změnu podařilo s Evropskou komisí vyjednat ještě pro toto kolo příjmu žádostí. Nový režim pomůže financovat projekty, vybírané z širší škály předložených žádostí o dotaci.
Žádost o finanční podporu stačí v současnosti poslat v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a její tištěnou podobu odeslat v řádném termínu poštou nebo s využitím datové schránky či osobně doručit na příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu.
Radek Ležatka, ředitel Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz, 21.10.2011
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 31.10.2011 v 09:36 hodin
MAS Železnohorský region