Železnohorský region

MAS Železnohorský region u MAS Pošumaví

Ve dnech 9.-10.3.2010 proběhl vzdělávací seminář na území partnerské MAS Pošumaví
Výjezdní pracovní seminář
na území partnerské MAS Pošumaví

9. - 10.3.2010

v rámci administrace SPL Návrat ke kořenům
kód 013 výměna zkušeností a poznatků

ZÁZNAM ZE SEMINÁŘEProgram a témata:
· Výměna zkušeností s realizací Strategických plánů LEADER obou MAS v praxi
· Administrace SPL - zhodnocení kladů a záporů
· Realizace SPL - zhodnocení kladů a záporů
· Forma spolupráce a podpory spolupracujících subjektů (SZIF, MZe, krajský úřad, krajská agentura pro zemědělství a venkov....)
· Ukázka projektů realizovaných a v realizaci z prostředků PRV 2007 - 2013, prohlídka v terénu
· Setkání s představiteli a členy partnerské MAS a spolupracujících subjektů


Účastníci semináře:
Členové, pracovník, manažer, předseda MAS Železnohorský region, o.s.
Členové, pracovníci, manažeři, předseda Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.1. Výměna zkušeností s realizací Strategických plánů LEADER obou MAS v praxi
V rámci společného jednání členů a představitelů obou MAS po oba dny došlo k výměně konkrétních zkušeností s realizací konkrétních, již ukončených či probíhajících projektů.

2. Administrace SPL - zhodnocení kladů a záporů
Zástupci obou MAS shodně hodnotili jako nesporný klad administrace čerpání prostředků na nutnou "agendu" spojenou s organizací činností MAS v souvislosti s realizací.
Jako zápor byl definován jednak vysoký objem administrativní činnosti spojený s vykazováním nutné činnosti MAS a dále definování uznatelných nákladů, které nerespektují individualitu každé MAS a její specifické podmínky. Největším problémem stále zůstává neřešená otázka nutného předfinancování nákladů na administraci, které by mohlo jít cestou zálohových plateb následně vyúčtovatelných.
Definice podmínek, že krytí úroků z úvěru je součástí konkrétního projektu, je nelogická a svým nedůvodným výkladem zakládá akorát navyšování prostředků na krytí úroků z úvěrů z dalších zdrojů.

3. Realizace SPL - zhodnocení kladů a záporů
Zástupci obou MAS shodně hodnotili jako nesporný klad realizace možnost podpory místních subjektů dalšími finančními zdroji.
Jako zápor byl definován nejednotný přístup regionálních a centrálních orgánů SZIF, vč. hodnocení a rozdílného pohledu na projekty metodiků, kteří posuzují projekty vytržené z reálných podmínek.
Další ze záporů byl definován v podobě vysokého zatížení pracovníků MAS agendou spojenou s realizací projektů SPL.

4. Forma spolupráce a podpory spolupracujících subjektů (SZIF, MZe, krajský úřad, krajská agentura pro zemědělství a venkov....)
Zástupci obou MAS hodnotili přístupy jednotlivých regionálních orgánů a institucí v rámci další podpory činnosti jednotlivých MAS. Příslušné krajské úřady podporují své MAS rozdílnými způsoby formou dotací na provozní náklady, které nejsou uznatelnými v rámci realizace SPL. Příslušné KAZV také ke spolupráci s MAS přistupují rozdílným způsobem.

5. Ukázka konkrétních projektů subjektů na území MAS Pošumaví v rámci realizace SPL, prohlídka v terénu
Prohlídka projektů probíhala po oba dva dny semináře. Projekty prováděla manažerka MAS Pošumaví, paní Radana Šašková.
Obec Červené Poříčí
Starosta obce představil účastníkům multifunkční prostory obecního objektu Česká koruna (rekonstrukce kuchyně, fasáda objektu, vytvoření prostor pro fit centrum a masáže) a zázemí pro sportovce a hasiče - multifunkční buňky ve sportovním areálu.

Švihov
Pod vedením předsedy MAS Pošumaví pana Václava Petruse a předsedy MAS Železnohorský region pana Bohumila Starého proběhlo jednání na téma zhodnocení administrace a realizace SPL předmětných MAS. Účastníci navštívili centrálu MAS Pošumaví v prostorách městského úřadu Švihov (sídlo MAS Pošumaví), která úzce spolupracuje s místním informačním centrem, což se jedná o obdobnou spolupráci jako v případě Železnohorského regionu.
Účastníci se seznámili se všemi pracovníky a manažery MAS Pošumaví.

Obec Chudenice
Představitel místního občanského sdružení (8 členů) představil projekty realizované a v realizaci. Zajišťování provozu rozhledny Bolfánek, osazení informačních panelů v krajině, péči o Americkou zahradu, rekonstrukci areálu rozhledny pro kulturní účely a rekonstrukci objektu v areálu určeného k ubytování a poskytování informačních služeb.

Obec Loučim
Místostarostka obce a manažerka MAS projektu Spolupráce představila postupnou rekonstrukci objektu obecního úřadu vč. zřízení multifunkčních prostor, kluboven, pro děti, místní dobrovolné hasiče a multifunkční sál využívaný při pořádání kulturních a společenských aktivit v obci.

Místní část Vojetice, obec Petrovice
Starosta obce představil přítomným aktivity obce, jednak infrastrukturní, ale i z oblasti cestovního ruchu, jako např. značení tématických stezek a podpora podnikatelů v cestovním ruchu, především v sektoru ubytování a stravování založené na regionálních specifikách.
V rámci setkání členů jednotlivých MAS za účasti místních představitelů MAS, samospráv i podnikatelů proběhla další diskuze v rámci přípravy, řešení , vyhodnocení a zajištění udržitelnosti konkrétních projektů.

Obec Petrovice
Přítomní se seznámili s aktivitami podnikatelky v cestovním ruchu, provozování penzionu, srubových objektů a budování celého areálu s kompletními službami a zázemím cílené na regionální i přeshraniční cestovní ruch.

Místní část Horní Staňkov, obec Hlavňovice
Majitel přítomným představil víceoborové podnikání. K prioritní zemědělské činnosti navazující aktivita agroturistika. V rámci rekonstrukce vlastního objektu vybudování ubytovací kapacity pro turisty cílená na regionální turistiku a kolektivní aktivity. V rámci nabídky služeb a aktivit pro turisty tvorba dohod s místními podnikateli formou zajišťování stravovacích a dopravních služeb.
V oblasti zemědělské výroby přítomní shlédli formu zefektivnění chovu dojnic, dojící automat. Přítomní diskutovali otázku "mléčných automatů".

Obec Bolešiny
Starosta obce přítomným představil vybudované kabiny pro sportovce na fotbalovém hřišti ve spolupráci právě se sportovním klubem, který výstavbu dodavatelsky realizoval za přispění množství finančně nehodnocených brigádnických hodin členy sportovního klubu.

Zemědělská farma Krůs, obec Bolešiny
Majitel přítomným představil zemědělský areál orientovaný na pěstování 20 druhů zeleniny. Další součástí produkce farmy je i pěstování jahod, ovsa, řepy a ryb. Většina produkce je přímo na farmě prodávána konečným spotřebitelům formou prodeje ze dvora. V rozšiřování činnosti je dále na farmě vybudováno 10 lůžek pro turisty v rámci agroturistiky. Účastníci obdrželi ukázku a ochutnávku regionálních produktů přímo od farmáře.


6. Setkání s představiteli a členy partnerské MAS a spolupracujících subjektů
Setkání probíhala průběžně po celé oba dny akce jak při jednáních ve Švihově a ve Vojeticích, tak při návštěvách realizovaných konkrétních projektů.
ZÁVĚR:
Přítomní z obou MAS konstatovali výměnu zkušeností, poznatků a informací jako nedílnou nutnost zkvalitňování a zefektivňování funkce jednotlivých MAS, vč. vzdělávání jejich představitelů, členů i pracovníků, která jednoznačně naplňuje uzavřenou Deklaraci o partnerství a spolupráci z r.2006.
PODĚKOVÁNÍ:
Všem představitelům, členům a pracovníkům MAS Pošumaví, kteří věnovali svůj čas a své znalosti a zkušenosti účastníkům semináře z MAS Železnohorský region.
Jmenovitě poděkování náleží manažerce MAS Pošumaví, paní Radaně Šaškové za organizaci akce.
Dne: 12.3.2010
Zpracoval: Kateřina Korejtková, manažerka MAS Železnohorský region


Příloha: prezenční listina
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.03.2010 v 15:49 hodin
MAS Železnohorský region