Železnohorský region

MAS ŽR a MAS RKH VYZÝVÁ OBCE REGIONU KE SPOLUPRÁCI

V rámci zpracování a registrování Strategického plánu LEADER a fichí je nutno provést v každé obci seznámení se s uvedenými dokumenty.
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto

vaše obec se v rámci vašeho příslušného mikroregionu stala již v roce 2005 součástí občanského sdružení MAS Železnohorský region (MAS ŽR).

Občanské sdružení MAS ŽR je nezisková organizace a má snahu koordinovat spolupráci různých subjektů na daném území (Svazek obcí Za Letištěm, Podhůří Železných hor, Heřmanoměstecko, Mikroregion Železné hory, Centrum Železných hor).

Od roku 2005 již byly zpracovány potřebné a nutné rozvojové dokumenty, dle kterých je rozvoj regionu koordinován. Byl realizován projekt: Vytvoření efektivních funkčních schopností MAS ve výši 380000,-Kč. Dále MAS vyvíjí aktivity týkající se celkové propagace regionu (publikace, www stránky), informovanosti obyvatel regionu, zajišťuje efektivní spolupráci subjektů při řešení jednotlivých projektů na základě zpracovaného zásobníku projektů, vytváří systém podpory drobných řemeslníků, tradičních výrobků a prodeje přebytků ze dvora v duchu tradic regionu, zajišťuje případnou spolupráci subjektům do dalších regionů ČR.......

V současné době došlo k vypracování nového dokumentu Strategický plán LEADER (SPL) a jednotlivých fichí (oblastí podpory), dle kterých by při případném přiznání dotace z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 (PRV) bylo v regionu postupováno. www.maszr.oblast.cz - sekce "dokumenty".

Zpracování SPL a fichí probíhalo na základě spolupráce členů MAS a zpracovaného zásobníku projektů, kterého jste se v roce 2007 všichni aktivně účastnili. Především však muselo být přesně postupováno dle podmínek programu PRV 2007-2013.

Dne 18.12.2007 byla registrována žádost o podporu regionu MAS ŽR na roky 2008 - 2013, vč. veškerých potřebných dokumentů a příloh, v celkové výši na dané období 71 mil.Kč.
Na jaře 2008 Státní zemědělský intervenční fond provede výběr žadatelských MAS a předpokládaných 49 MAS z celé ČR vyzve k podpisu dohody o dotaci.
V kladném případě, že bude naše MAS ŽR vybrána, musí před podpisem dohody o dotaci předložit nejen souhlas všech obcí s územním členstvím v MAS (tento souhlas ve formě usnesení obecního zastupitelstva jste mnozí MAS předali v roce 2007), ale také další novou povinnou přílohu: potvrzení o seznámení s SPL MAS pro období 2008-2013.

Z TĚCHTO VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ PROSÍM O URYCHLENÉ PŘEDÁNÍ ČI ZASLÁNÍ SOUHLASU O SEZNÁMENÍ SE SPL MAS ŽR VE FORMĚ:
- USNESENÍ OZ nebo ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ (kopie):
OZ obce ......................... bylo seznámeno se Strategickým plánem LEADER MAS Železnohorský region, o.s. 2008 - 2013.

Toto potvrzení (případně souhlas obce s územním členstvím v MAS - kdo ještě nepředal) zašlete nejlépe v elektronické podobě - oskenovaný originál nebo v tiskové podobě na výše uvedenou adresu či předejte fyzicky při nejbližší příležitosti do sekretariátu MAS (M.Písař) nebo p.Korejtkové.

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY OD VŠECH OBCÍ JE NUTNO PŘEDAT DO 29.2.2008.
- souhlas všech obcí s územním členstvím v MAS
- potvrzení o seznámení s SPL MAS pro období 2008-2013.

V případě, že by vaše obec nepotvrdila vstup do MAS a neposkytla souhlas o seznámení se SPL, tak by v znemožnila celému regionu, vč. podnikatelům, neziskovým organizacím a zájmovým sdružením, využití této případné finanční dotace.

Veškeré informace na www.maszr.oblast.cz.
V případě jakýchkoli dotazů nás kdykoli kontaktujte.

Velice vám děkujeme za spolupráci

Bohumil Starý, předseda
Kateřina Korejtková, manažer


Bližší informace poskytne K.Korejtková nebo M.Písař, viz. sekce "kontakty"
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 04.02.2008 v 06:39 hodin
MAS Železnohorský region