Železnohorský region

Urbanice [ Město nebo obec ]

Obecní úřad Urbanice
Obecní úřad Urbanice
Ves lidí Urbanových, to je starý význam jména Urbanice. Osobní jméno Urban vzniklo z latinského urbanus, což znamená měšťák. První zmínka o Urbanicích pochází z roku 1383. Roku 1384 patřily k Urbanicím Hošťalovice. Bezpečně víme, že na konci 14. století měla ves tři statky, později u nich byla vybudována tvrz, která stávala na místě
č.p. 1 a později zde byla hospoda.
Můžeme si udělat alespoň malou představu o tom, jak se na těch třech statcích tenkrát hospodařilo. Kromě obilí bychom ve 14. století našli na polích mák, řepu, konopí, zeleninu, v teplejších oblastech i chmel a vinnou révu. V sadech rostly hrušně a jabloně mnoha odrůd, třešně, vlašské ořechy, švestky. Už tehdy se používalo roubování. Z obilí se nejvíce pěstovalo žito a oves, pšenice a ječmene mnohem méně.
Rolníci tehdy sklidili jen asi čtyřikrát více než zaseli. Z toho vyplývá, že nejméně čtvrtinu sklizně museli nechat na osetí v příštím roce. Třetinu sklizně odevzdávali svému feudálovi jako plat za svá pole. Poddaní sedláci totiž původně pracovali na půdě, kterou měli od své vrchnosti pouze zapůjčenou. Za to jí povinně odváděli určité dávky. Znamenalo to, že poddaný mohl být z půdy také kdykoliv vyhnán. Právě ve 14. století se začalo uplatňovat nové právo zákupní. To znamenalo, že sedlák zaplatil určitou sumu peněz, a tím získal k půdě dědičné právo. Každoroční poplatky ale samozřejmě musel odvádět také. Dávky vrchnosti se také částečně odpracovávaly. Robota ve 14. století ovšem nepřesahovala 18 dní za celý rok.
Roku 1411 postoupil král Václav IV. svá práva v Urbanicích svým kuchmistrům Petrovi a Ješinovi. Jen tak to ale nebylo, protože se tomu na odpor postavil Mikuláš z Urbanic. Zdejší tvrz začala pustnout po té, co král Jiří z Poděbrad dal ves Urbanice roku 1467 panu Slavatovi z Chlumu. Majitel totiž pro svá mnohá jiná panství na tvrzi nebydlel. Tehdy byly Urbanice spojeny s panstvím podhořanským. V roce 1541 přešly Urbanice na Jiříka Gerštorfa z Gerštorfu. Při rozdělení statku podhořanského a svojšického roku 1568 se ves dostala ke Svojšicím. Pak někdy před rokem 1620 ke Svinčanům a s nimi v roce 1623 k Cholticím. Roku 1672 se dovídáme, že k oněm třem statkům přibyly ještě tři chalupy. V roce 1788 měla vesnice 11 domů.
Na konci 19. století se zde každoročně konala slavnost "otvírání studánek" s průvodem mládeže ke "konárecké".
Obec Urbanice má v současnosti 73 obyvatel a je v pořadí čtvrtou nejmenší obcí v okrese Pardubice, kde funguje samospráva obcí. Obec vlastní samostatnou velkou budovu obecního úřadu s kanceláří, zasedací místností, kuchyní a společenským sálem. Kromě společenských akcí je budova využívána na svatby a jiné rodinné oslavy.
Od roku 1995 má obec vybudovaný veřejný vodovod a kabelizaci telefonního vedení. V roce 1999 byla provedena plynofikace s tím, že každý objekt v obci je plynofikován na hranici pozemku umístěním plynovodní skříně. V obci se nevyskytují, až na jediný případ, zchátralé objekty. Rodinné domky jsou opraveny a upraveny. Výstavba nových rodinných domků v obci neprobíhá, neboť obec nedisponuje vhodnými stavebními pozemky ani zemědělskými plochami. Obec má opraveny místní komunikace a chodníky jsou dlážděny zámkovou dlažbou. Značná péče je věnována údržbě zeleně obecní mechanizací. Obec má oplocený sportovní areál se dvěma kurty na volejbal a tenis, vč. sportovních kabin s prostornou společenskou místností.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Urbanice
Urbanice 12
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 977 129

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.urbanice-pce.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 07.08.2022 v 10:44 hodin
MAS Železnohorský region