Železnohorský region

4) Expertní zpracování strategie

Firma VN KONZULT, s.r.o.
Profesionální nezávislý subjekt v oboru regionálního rozvoje ve venkovském prostoru. Pro minulé období byla firma odborným zpracovatelem koncepčního dokumentu Integrovaná strategie území MAS Železnohorský region a Strategický plán LEADER MAS Železnohorský region „Návrat ke kořenům“. Dlouhodobě spolupracuje s MAS. Vzhledem k oblasti podnikání pracuje s místními subjekty dlouhodobě a koncepčně, zná potřeby místního regionu. Patří mezi dlouhodobě významné odborné regionální dodavatele souvisejících služeb.
Role při přípravě SCLLD:
- facilitace veřejných jednání
- odborné vedení pracovních skupin
- odborné konzultace v rámci stanovení návrhové části - celkových záměrů a cílů 

Firma TIMA Liberec, s.r.o.
Profesionální nezávislý subjekt, který se zabývá zpracováním strategických plánů rozvoje venkovských oblastí a jejich supervizemi, konzultacemi pro MAS (plánování, rozhodování) - aplikace metody Leader v praxi a zapojování veřejnosti do přípravy aktivit.
Role při přípravě SCLLD:
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- supervize celkové strategie

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Východní Čechy
Území MAS spadá svojí částí do území CHKO Železné hory, které spravuje daná agentura a má zpracovaný plán péče krajiny pro území CHKO. Tento plán péče byl ve spolupráci s agenturou detailně zapracován do SCLLD MAS a dále proběhla společně příprava programového rámce OP Životní prostředí strategie MAS
Role při přípravě SCLLD:
a)odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
b)odborné konzultace Programového rámce OP Životní prostředí

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
Profesionální nezávislý subjekt v oboru regionálního rozvoje. Dlouhodobá spolupráce MAS s univerzitou , a to nejen na zpracování diplomových prací a návrhy témat pro zpracování diplomových prací - zjištěn potenciál území a jeho potřeby pro následnou přípravu SCLLD. MAS Železnohorský region je partner univerzity v soutěži O nejlepší program obnovy vesnice.
Role při přípravě SCLLD:
a)odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
b)odborné konzultace dílčích čstí
MAS Železnohorský region