Železnohorský region

RŠOV Čepí - cestovní zpráva z regionů a MAS Karlovarského kraje

Dne 15.-17.9.2011 proběhl vzdělávací seminář pro představitele obcí a MAS Pardubického kraje na Karlovarsku
Regionální škola obnovy venkova v Čepí

Výjezdní vzdělávací seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje pod záštitou senátora PČR Ing. Šilara.

15. 9. - 17. 9. 2011


Výjezdní vzdělávací seminář byl připraven ve spolupráci s představiteli mikroregionu Ašsko, MAS Vladař a MAS Náš region v Karlovarském kraji.

Oficiální propagační materiály Pardubického kraje byly zajištěny ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy. www.vychodni-cechy.info

Přípravu, koordinaci a realizaci semináře zajistil Ing. Vladimír Neradílek a firma VN KONZULT, s.r.o. www.vnkonzult.cz

Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč - člen MAS Železnohorský region.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova 2011.
___________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
Tímto organizátoři akce děkují pracovníkům uvedeného mikroregionu a obou MAS za spolupráci s přípravou programu, vlídné přijetí a péči po celou dobu pobytu účastníků z Pardubického kraje.
___________________________________________________________________________
Cíle semináře:
- Setkání s představiteli a členy místních samospráv, regionů a MAS
- Využívání dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova, včetně praktických příkladů
- Spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova
- Možnost navázání partnerství mezi obcemi, zájmovými subjekty, mikroregiony a MAS

Účast:
Představitelé měst, obcí a členských subjektů MAS Pardubického kraje - 32 účastníků.
Mikroregion Ašsko
http:// assko.obeckrasna.cz

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje od roku 1999. Sdružení Ašsko je mimo jiné členem svazku Přátelé v srdci Evropy (vznikl v roce 2002 a skládá se z pěti českých a devíti německých měst a obcí). Sídlo sdružení je v Aši (Městský úřad).
V roce 2008 bylo rozhodnuto o propojení sdružených obcí a měst společně s německými partnerskými městy přeshraniční naučnou stezkou, na které vznikne v každém městě či obci odpočinková zóna. Tento záměr promítli partneři do projektu s názvem "Poznej svého souseda" v rámci programu Cíl 3, prostředky Evropské unie. Jedna část projektu propojuje město Aš
obce Krásná a Hazlov a na bavorské straně město Rehau.

Obec Krásná
www.obeckrasna.cz

Obec Krásná je nejzápadnější obec ČR s vlastním obecním úřadem. Nachází se v západní části ašského výběžku v nadmořské výšce 653m. Krásnou protínají cyklostezky propojující Českou republiku s Německem jak na bavorské, tak na saské straně. V zimním období jsou tyto trasy využívány jako běžecké tratě, jenž jsou strojově upravovány.
Koncem 19. století zde žilo v 276 domech 2174 obyvatel. V současné době zde žije cca 500 obyvatel.

Starosta obce a předseda mikroregionu Ašsko, pan Luboš Pokorný, přivítal přítomné a provedl je po obci, kde účastníci mimo jiné shlédli dva vybudované sportovní areály, fotbalový s oválem pro inline brusle, dětským hřištěm a zázemím a multifunkční sportovní plochu s umělým povrchem. Sportoviště byla vybudována za dotační podpory PRV 2007-2013 a přeshraniční spolupráce s německými partnery.

Po prohlídce obce následovala prezentace aktivit mikroregionu Ašsko vedená paní manažerkou Mgr. Petrou Bulantovou a diskuze na téma komunální politiky obcí, především rozpočtového určení daní, administrace a realizace projektů a loterijního zákona.
Mikroregion Ašsko realizuje několik zajímavých projektů především s dotacemi přeshraniční spolupráce s německými partnery, např.:
- Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel-Selb-Aš
- Poznej svého souseda (odpočinkové zóny s herními prvky v Hazlově, Aši, Krásné a Rehau - Schönlind)
- Detailní plánování pro přeshraniční síť Zelený pás (návrhy využití ploch). Pozn.: zelený pás se táhne od Baltského moře až k moři Černému, má pomoci rozvoji přeshraniční spolupráci mezi lidmi, které donedávna rozdělovala Železná opona
- Zajištění vzdělávání eGovernmentu - ORP Aš (tříletý projekt na vzdělávání úředníků, členů zastupitelstev a zaměstnanců úřadů)


Město Hranice
www.mestohranice.cz

Starosta města, pan Miroslav Picka, účastníkům představil aktivity města Hranice (cca 2700 obyvatel), především v oblasti regenerace města (veřejné plochy a náměstí), ocenění v soutěži Vesnice roku za městskou knihovnu a kroniku a podpory místních farmářů chovajících zemědělská zvířata na místních pastvinách.
V rámci přiblížení historického a současného vývoje specifického příhraničního území Trojmezí Čech, Bavorska a Saska u "železné opony" účastníkům představil naučnou stezku Na cestě k trojstátí s osmi zastaveními, zastavení Státní hranice.


Obec Podhradí
www.oupodhradi.cz

Starosta obce, pan Josef Smolka, představil účastníkům život v malé obci (cca 160 obyvatel) s výchozí německou historií sahající až do 13. století spjatou po dobu 550 let s rodem Zedwitzů. Účastníci si prohlédli významný evangelický kostel z 15. stol., jeden z prvních evangelických kostelů na území rakouské monarchie, s dřevěnou výzdobou.


Město Aš
www.mestoas.cz

Místostarosta města Aš, Ing. Pavel Klepáček, s paní Bulantovou představili účastníkům největší investiční akci města za posledních 20 let - Revitalizaci vrchu Háj (r. 2009/2010) pod kamennou rozhlednou na vrchu Háj (758m.n.m.). Jedná se o výstavbu multifunkčních sportovních a rekreačních ploch, vč. kompletního zázemí, půjčovny sportovního vybavení a rekonstrukci historických přístupových cest. Náklady akce 130 mil.Kč, dotace z ROP Severozápad. Zajímavostí je asfaltový okruh v délce 1,3 km, který je v létě využíván pro inline brusle a v zimě pro běžky (jsou protahovány stopy). Areál je volně přístupný, pouze půjčování sportovních potřeb je zpoplatněno. Na sportovní areál navazuje plocha autokempu se zázemím, investiční náklad 15 mil.Kč.


Statek Bernard
www.statek-bernard.cz

Hospodářský dvůr vybudovaný v tradičním chebském stylu hrázděných staveb v sousedství zrušeného dolu Bernard roku 1922. Důl název Bernard získal v roce 1880 na počest ředitele Bernarda Seebohmna a od něj byl převzat i název pro statek. Po roce 1945 bylo hospodářství převzato Falknovskými hnědouhelnými a probíhala na něm soustavná hospodářská činnost. Po roce 1989 byl na statku Bernard provoz živočišné výroby místní uhelné společnosti, který zde měl výkrmnu vepřů. Od r. 1993 objekt statku zůstal prázdný a vytrvale chátral. Obec si jej v roce 1994 od dolového podniku pronajala za symbolickou cenu a později ho získala do vlastnictví se záměrem jeho rekonstrukce.

Rekonstrukce proběhla v letech 2005 - 2006 s dotační podporou SROP Karlovarského kraje. Vzniklo zde Centrum tradičních řemesel. Provoz zajišťuje Centrum tradičních řemesel o.p.s. V celém prostoru statku probíhají stálé řemeslné kurzy a prodejní výstavy v prostorách muzea řemesel. Nachází se zde restaurace, ubytování, ohrada s domácími zvířaty a ukázky přírodních zajímavostí.
Zcela novou rozsáhlou a zábavnou expozicí je Zábavné centrum řeky Ohře. Obsahuje interaktivní modely zajímavostí z celého toku řeky Ohře od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se vlévá do Labe. Za prohlídku stojí přes osmdesát videospotů a více jak dvacet interaktivních modelů ovládaných přes dotykové obrazovky.


Obec Valeč
www.valec.cz
www.vladar.cz
www.leadersystems.cz

Roku 1514 byla Valeč povýšena na královské město. Dominanta městečka je barokně přestavěný zámek ze 16. stol. v 17. stol. založen park, který byl ozdoben kaskádovou fontánou, letohrádkem, theathronem a sochami od M.B.Brauna (nejpočetnější soubor Braunových soch po Kuksu). Areál je doplněn kostelem sv Trojice. Za první republiky v majetku Dr. Jana Larische - Mönnicha - majitele velké části ostravsko-karvinského revíru.
Roku 1945 byl hraběti Larischovi zámek zkonfiskován a předán do užívání Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přiděluje Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Později je objekt užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako Dětský domov. Veškerá činnost byla náhle ukončena požárem zámku 2.4.1976. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce fasád.
V současné době má obec cca 300 obyvatel, před II.světovou válkou 3500.

V místním Muzeu barokního městečka Valeč z r. 2008 starosta obce, Josef Kubař, přivítal účastníky a představil historii a současnost obce.

V dalším bloku představil ředitel MAS Vladař, pan Martin Polák, aktivity MAS, která patří mezi první podpořené MAS z PRV 2007-2013 v rámci realizace Strategického plánu LEADER se sídlem ve Valči. 51 členských subjektů, z toho 6 mikroregionů, cca 80000 obyv.

Za doprovodu PhDr.Šušanky, čestného ředitele a zakladatele MAS, ředitele Centra regionálního rozvoje si účastníci prohlédli prostory zázemí MAS Vladař a dále se přesunuli do prostor Centra regionálního rozvoje, které sdružuje na 70 MAS ČR v rámci spolupráce, výměny informací a systému řízení administrace projektů v rámci realizace SPL. Zde představitelům 4 MAS PK Ph.Dr. Sušanka představil konkrétní nabídku spolupráce CRR ke zvážení.


Město Karlovy Vary
www.mmkv.cz
www.karlovy-vary.cz

Karlovy Vary leží v západní části České republiky na soutoku řek Teplé a Ohře. Jsou největším a nejznámějším lázeňským městem ČR. Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Většina památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo zlaté časy. Sídlo světoznámých výrobků Becherovky, vč. muzea a karlovarského porcelánu Thun 1794, expozice sklářského muzea Moser, vč. prohlídky sklářské hutě, každoročně zde probíhá světoznámý filmový festival (v letošním roce již 46.).
Účastníci si prohlédli nejnovější rozsáhlou investiční akci města - kompletní rekonstrukci veřejných promenádních prostor okolo říčky Teplé.

Město Františkovy Lázně
www.frantiskovy-lazne.cz

R. 1793 František I. zakládá ves (od r. 1807 oficiální název Františkovy Lázně). Zakladatel léčby místními prameny Dr. Adler. R. 1865 povyšuje císař František Josef I. Františkovy Lázně na město. Po druhé světové válce jsou lázně jako celek znárodněny. V roce 1991 přebírá většinu léčebných zařízení akciová společnost Lázně Františkovy Lázně. Nové penziony a léčebná zařízení provozují jednotliví soukromí podnikatelé. Symbolem FL je socha malého chlapce s rybou.
Město vytváří množství rekreačních a doplňkových aktivit pro návštěvníky v oblasti cestovního ruchu s procházkami k pěti místním pramenům.


Klášter premonstrátů Teplá
www.klastertepla.cz

Klášter r. 1193 založil český šlechtic Hroznata, povolal do něho premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. V letech 1193-1232 byl postaven kostel Zvěstování Páně jako románsko - gotický trojlodní halový objekt. Na přelomu 17. a 18. stol. prošel barokními úpravami. Postupně se areál rozrostl o pivovar, sýpky, poštovní úřad, stále a lékárnu. V roce 1950 byl klášter uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. Teprve v roce 1990 byl klášter navrácen řádu premonstrátů. Nyní má tepelská kanonie 18 členů a spravuje farnosti na mnoha místech v západních Čechách.
Od r. 1990 probíhají neustále dílčí opravy objektů, inventáře a přilehlých pozemků a zahrad za dotační podpory zdrojů ČR a EU, např. vybudování hotelu v objektu sýpek, který je bohužel v současné době mimo provoz. V letošním roce z prostředků Integrovaného operačního programu ministerstva kultury byly zahájeny rozsáhlé opravy především odvodňovacího systému objektů v nákladu 500 mil.Kč.
Po staletí byl klášter centrem západních Čech a jeho vliv sahal do okruhu cca 20-30 km. V současné době probíhá i rekonstrukce prostor tak, aby byly poskytovány služby vzdělávání a setkávání lidí tak, jako v historii.MAS Náš region
www.krajzivychvod.cz

Předseda MAS Náš region, 16 měst a obcí, cca 12000 obyv. (území shodné se SO Slavkovský les, území Karlovarského i Plzeňského kraje) a starosta obce Krsy, pan Jan Orosz, a manažerka, paní Kamila Prchalová, představili přítomným aktivity místní MAS se sídlem ve městě Teplá. Jedná se o MAS nepodpořenou v rámci realizace SPL z PRV 2007-2013, která vyvíjí vlastní aktivity v rámci zajímavého souhrnného projektu Kraj živých vod, který je realizován postupně dle jednotlivých etap. Dílčí aktivity jsou spolufinancovány z různých dotačních zdrojů nebo financování ze zdrojů vlastních. Do projektu je zapojeno velké množství subjektů, spolků a neorganizovaných dobrovolníků. V rámci projektu jsou mapovány a čištěny místní prameny, u nich jsou osazovány informační panely s mobiliářem, jsou o nich šířeny informace, aj.
Další zajímavé projekty, jako např. Cesty za pověstí (tématické trasy regionem) či propagační materiály jsou realizovány za dotační podpory PRV 2007-2013 v rámci projektů spolupráce s jinými MAS.
Dále v rámci diskuze byl zhodnocen rozdílný systém podpory jednotlivých krajů (Karlovarského, Plzeňského a Pardubického) v rámci dotací Programu obnovy venkova jak pro obce a mikroregiony, tak pro MAS. Každý krajský úřad preferuje jiný systém podpory.


Město Mariánské Lázně
www.marianskelazne.cz

Území patřilo premonstrátskému klášteru v Teplé. Poměrně mladé lázeňské město vzniklo počátkem 19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho výborných léčivých pramenů, známých již ve 13. století. V r. 1528 byly na příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli. Až koncem 18. století začal ordinář tepelského kláštera Dr. Jan Josef Nehr systematicky zkoumat jejich léčivé účinky. V r. 1805 postavil u Křížového pramene na místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty, nazvaný Zlatá koule. V roce 1812 vzniká z rozhodnutí opata tepelského kláštera K. K. Reitenbergera samostatná obec Mariánské Lázně. Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a stavitel Anton Turner z nehostinného, bažinatého údolí vytvořili mezi l. 1817 - 1823 půvabné parkové město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. Dne 29.5.1865 jsou Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město.
V současné době vytváří město na zvýšení jeho návštěvnosti a atraktivnosti mnoho relaxačních a doplňkových aktivit v podobě turistických balíčků zaměřených na lázeňské hosty, aktivní sportovce a rodiny s dětmi. Město pořádá množství kulturních akcí a festivalů. Podporuje rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu.
V rámci investičních akcí v poslední době prošel rekonstrukcí známý Skalníkův park.Podrobné informace:
Kateřina Korejtková, tel: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz, www.vnkonzult.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 18.09.2011 v 18:43 hodin
MAS Železnohorský region