Železnohorský region

Seminář RŠOV Čepí na území MAS Dolní Morava, Slovenska a Maďarska

Cestovní zpráva z akce
fotografie ve Fotogalerii
Regionální škola obnovy venkova v Čepí

Výjezdní vzdělávací seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje.

Území MAS Dolní Morava, Slovensko a LEADER region v Maďarsku

9. 9. - 11. 9. 2010ÚVOD

Výjezdní vzdělávací seminář byl připraven ve spolupráci s představiteli MAS Dolní Morava, regionu Podluží, mikroregionu Hodonínsko, LEADER regionu Cserhatalja v Maďarsku a MAS Železnohorský region www.maszr.oblast.cz

Oficiální propagační materiály Pardubického kraje byly zajištěny ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy. www.vychodni-cechy.info

Přípravu, koordinaci a realizaci semináře zajistila firma VN KONZULT, s.r.o. www.vnkonzult.cz

Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč - člen MAS Železnohorský region.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Pardubického kraje pod záštitou radního Pardubického kraje, Ing. Petra Šilara.
___________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
Tímto organizátoři akce děkují pracovníkům uvedených regionů, jmenovitě paní Juráňové a panu Gibalovi, který se účastníkům po celou dobu akce věnoval, a jejich kolegům, za spolupráci s přípravou programu, vlídné přijetí a péči po dobu pobytu účastníků z Pardubického kraje.
___________________________________________________________________________
Cíle semináře:
· Setkání s představiteli a členy místních samospráv a místních regionů
· Využívání dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova, včetně praktických příkladů
· Infrastruktura cestovního ruchu
· Spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova
· Možnost navázání partnerství mezi obcemi, zájmovými subjekty a regiony

Účast:
Představitelé měst, obcí a členských subjektů MAS Pardubického kraje - 28 účastníků.


MAS Dolní Morava
www.mas-dolnimorava.cz

Leží v Jihomoravském kraji (NUTS II Jihovýchod) v okresech Břeclav a Hodonín. Na východě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s Rakouskem. Rozkládá se v nadmořské výšce od 151 do 240 m.n.m. Poloha MAS usnadňuje svými fyzicko - i ekonomicko - geografickými podmínkami příhraniční styk s Rakouskem, styk mezi českými kraji a Slovenskem i vzdálenějšími zahraničními oblastmi.

MAS Dolní Morava o.s. vznikla rozšířením MAS Regionu Podluží o.s. o subjekty Mikroregion Hodonínsko, obce Čejkovice, Čejč, Mutěnice, Karlín, Terezín a Okresní Hospodářskou komoru Hodonín (22 obcí, cca 43000 obyvatel, výměra 34206 ha). Z tohoto důvodu byl vybrán výstižnější název pro nově rozšířené občanské sdružení, pracující již od roku 2004 na principech programu Leader - MAS Dolní Morava.

Všestranná partnerství, zkušenosti MAS Regionu Podluží, spolupráce dvou svazků obcí a samostatně přistupujících obcí se jeví jako ideální startovní pozice pro naplňování cílů a vizí MAS Dolní Morava, které jsou agregovány ve Strategickém plánu Leader (SPL), který má MAS vypracovaný od roku 2007.

Hlavním tématem činnosti je zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců.
Zdroj: www.mas-dolnimorava.cz


Obec Dolní Bojanovice
www.dolnibojanovice.cz
Obec Dolní Bojanovice leží v úrodné krajině jižní Moravy ve vínorodém Dolnomoravském úvalu 8 km západně od města Hodonína. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 178 m.n.m.
Obec má necelých tři tisíce obyvatel, se svou historií, udržovanými tradicemi a současným bohatým kulturním životem, je zajímavým místem pro putování Jižní Moravou.
Obec má vybudovanou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, plynovod). Má vlastní MŠ, ZŠ, poštu, zdravotnické středisko a dům s pečovatelskou službou. Široce podporuje tradiční kulturní akce a rozvoj vinařské turistiky.
Stávající úprava návsi byla provedena v roce 1996 ke slavnostnímu otevření Obecního domu, který spolu s přilehlou restaurací a stylovou vinárnou tvoří dominantní architektonický celek. Celé návsi vévodí pečlivě udržovaný kostel sv. Václava.

Dolní Bojanovice patří do vinařské oblasti Morava, pod vinařskou podoblast Slovácká. Tato podoblast zahrnuje 115 obcí, 8627 pěstitelů a 4534 ha vinic. Nejjižnější částí Slovácké podoblasti je PODLUŽÍ s rovinatějšími polohami a se svahovými vinicemi na terénním zlomu k říčce Kyjovce. K nejrozšířenějším bílým vínům patří Müller Thurgau a Ryzlink rýnský. Další jsou pak Veltlínské zelené a Rulandské bílé, Ryzlink vlašský a Chardonnay. Z aromatických odrůd Sauvignon a Muškát moravský. Z modrých odrůd zaujímá přední postavení Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Modrý Portugal i Cabernet Moravia. V roce 1905 bylo zřízeno v Dolních Bojanovicích první Rolnickovinařské družstvo "Zádruha" na hodonínském okrese a v českých zemích vůbec.

Obec Dolní Bojanovice byla a je známa dobrým vínem. Zvláště bojanovský rýnský ryzlink se dodával do Vídně na císařský dvůr. Z roku 1738 pochází listina o zákazu padělání bojanovského ryzlinku.
Pro výrobu a skladování vína slouží "búdy" - vinné sklepy, které jsou chloubou každého vinaře. V 17. století na horním konci obce byly vybudovány dva panské sklepy, které jsou jedny z největších v Čechách a na Moravě.
Zdroj: www.dolnibojanovice.cz

Účastníci akce při prohlídce vzhledu obce navštívili místní vinařský provoz pana Josefa Komosného, který vyrábí víno dosud tradiční metodou ležení v sudech.

Účastníci akce, v čele s Ing. Šilarem, radním Pardubického kraje, byli přijati představiteli MAS Dolní Morava a mikroregiony Podluží a Hodonínsko.

V rámci setkání účastníci shlédli prezentace aktivit jednotlivých členských subjektů MAS a podrobně se seznámili se specifiky jimi realizovaných akcí. Měli možnost srovnání s akcemi vlastními, jak svých obcí, tak mikroregionů a MAS.

Předseda MAS Dolní Morava, Ing. Smetana, přivítal přítomné a informoval o aktualitách MAS. Přítomní byli přivítáni dalšími představiteli členských subjektů, obcí a mikroregionů.

Ing. Šilar, radní Pardubického kraje, poděkoval jménem všech účastníků za přijetí a za umožnění shlédnutí místních projektů a výměnu informací.

Aktuální realizované nejzajímavější projekty subjektů představili manažerka mikroregionu Hodonínsko, paní Juráňová a předseda MAS Dolní Morava, Ing. Smetana.

Výběr z projektů:
"Vína z Dolní Moravy" www.vinadolnimoravy.cz
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko.
Náplní projektu bylo detailní zmapování vinařského potenciálu obcí Dolní Moravy a rakouského příhraničního regionu Weinviertel a následná tištěná i webová prezentace činnosti a produktů vinařských subjektů působících v těchto obcích. Motivem realizace bylo vytvoření nové možnosti podpory vinařů a vinařské turistiky ze strany MAS Dolní Morava, tedy ze strany Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko. Hlavním cílem pak bylo dosažení vzájemné informovanosti o vinařských subjektech v rámci příhraničních regionů, společná propagace vinařských subjektů a vytvoření nabídky vinařských produktů zacílené na jednotlivé konzumenty a zájemce z řad návštěvníků regionů.
Hlavním výstupem projektu je nově vytvořený tištěný turistický průvodce vinařstvím Dolní Moravy a Weinviertelu, nazvaný "Vína Dolní Moravy". Zájem o prezentaci v katalogu projevilo celkem 49 ze 122 vinařů z 22 členských obcí MAS Dolní Morava. Rakouským partnerem bylo dle vzájemné partnerské dohody osloveno cca 55 rakouských vinařů z obcí mikroregionu Weinviertler Dreiländereck. Zájem o prezentaci projevilo 21 rakouských vinařů. Pro katalog byl také sestaven a publikován seznam akcí s vinařskou tématikou, které se každoročně konají v obcí Podluží a Hodonínska. V katalogu také naleznete přehled českých i rakouských vinařů působících v zapojených příhraničních regionech.
Mimo katalog byly v rámci projektu pořízeny nové propagační předměty. Pro zájemce je připravena pánská i dámská velikost polokošile v barvě "bordó", propagační propisovací pero, obal na láhve a propagační taška, vše s logem "Vína Dolní Moravy".
Distribuce nového katalogu vinařů a také ostatních propagačních předmětů je plánovaná v návaznosti na distribuci propagačních materiálů Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a Regionu Slovácko.

"Země, voda, vzduch"
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Obsahem projektu je realizace 3 celodenních setkání žáků (dětí) do 14 let z obou stran příhraničí, které
probíhají v září - říjnu školního roku 2009/2010. Na základě výsledků soutěže na ZŠ bude vybráno 30
žáků z našeho regionu, kteří se zúčastní jednotlivých výletů.

"Společné putování za dědictvím regionů"
Projekt je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova, opatření 4.1.2 LEADER, projekty Spolupráce (MAS Dolní Morava, MAS Strážnicko a MAS Společná cesta).
Projekt zaměřen na ochranu a obnovu hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova na území uvedených MAS. Cílem projektu je zmapování lidových tradic a zvyklostí, místně příslušných pověstí či příběhů, dále lidové technické architektury, tradičních řemesel, ale také specialit regionální gastronomie. V rámci tohoto projektu bude provedena na území MAS Dolní Morava rekonstrukce objektu staré radnice v Rohatci a zřízení expozice v muzeu Starý kvartýr v Lužicích.

"Život na Dolním toku Moravy"
Projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů ČR-SK
Nový projekt bude zaměřen na rozšíření obzoru dětí a mládeže obcí Dolní Moravy ve výtvarné činnosti, řemeslných a rukodělných prací v návaznosti na tradiční regionální umění.

Dále byly představeny projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu, podpory vinařské turistiky a akcí na podporu a zachování tradic, především rozvoj budování cyklostezek s důrazem na bezpečnost provozu dětí mimo hlavní komunikace na základě vytvořeného koncepčního generelu cyklostezek.
Další projekty uvedeny na www.hodoninsko.info, www.podluzi.cz
Zdroj: www.mas-dolnimorava.cz

Na závěr společného setkání a výměny cenných informací poděkovali hostitelům MVDr. Dvořáková, ředitelka Regionální školy obnovy venkova Čepí a za organizátory Ing. Neradílek a paní Korejtková. Předali hostitelům regionální produkty Pardubického kraje v podobě Pardubického perníku a Železnohorské medoviny.
V rámci ukončení akce proběhla výměna propagačních materiálů mezi místními regiony a regiony účastníků. Materiály budou k dispozici v infocentrech na území MAS Dolní Morava a MAS Železnohorský region.


Území regionů LEADER, Maďarsko
Na základě spolupráce s maďarským partnerem, LEADER regionem Cserhatalja a na základě jejich doporučení bylo navštíveno město Györ, které je ukázkou moderního rozvoje lázeňské turistiky ve spolupráci s obnovou města při zachování historických prvků místa.
Lázeňství, jako obor cestovního ruchu, je v současné době v Maďarsku prioritní a na vzestupu ve spojení s navazujícími aktivitami, jako jsou tradiční produkty a folklor. Tyto aktivity jsou předmětem většiny realizovaných projektů.

www.cserhatalja.eu

Region se rozkládá na území 25 obcí a 1 město. Má 34500 obyvatel. Byl založen v r.2007.
Aktivity regionu: administrace projektů, podpora regionálního rozvoje, rozvoj ekonomiky regionu, prezentace kulturního dědictví, zajišťování mezinárodní spolupráce, rozvoj cestovního ruchu.
Jedná se o území s bohatými kulturními tradicemi u hranice Slovenska a Maďarska. Podporuje odbyt výrobků v podobě masných výrobků a výrobků z ovoce. Subjekty se zaměřují na chov koní, ovcí a prasat. V rámci pěstování plodin se zaměřují na zeleninu všeho druhu a ovoce (třešně, meruňky, jablka a švestky).
Tyto veškeré aktivity zaměřují právě na spolupráci s hlavním oborem cestovního ruchu - lázeňstvím.
Území regionu leží na území vyhlášeného Geoparku Novohrad - Nograd na příhraničním území Slovenska a Maďarska, který je součástí světového dědictví UNESCO. www.nogradgeopark.eu
Účastníci obdrželi propagační materiály regionu a pozvánku na mezinárodní akci na konci září.


Györ
www.gyor.hu (informace i ve slovenštině)

Gyõr je starobylé živé město na půlcestě mezi Vídní a Budapeští s množstvím architektonických, kulturních i přírodních skvostů. Město protínají tři řeky.
Díky nedávno dokončenému letišti Gyõr-Pér je město dosažitelné letecky.
Počtem uměleckých památek Gyõr je na druhém místě v Maďarsku. Po rekonstrukci barokního starého města byl vyhlášený za laureáta evropské ceny ochrany památek. Kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny a úzké historické uličky lákají turisty na procházky po starém městě.
Bazilika a biskupský hrad (Püspökvár) jsou dodnes významným symbolem křesťanství v západním Maďarsku.
Gyõr je městem festivalů.
Město s prudce se rozvíjejícím hospodářským i obchodním životem nabízí vynikající možnosti pro podnikatele. Využívá se léčivá voda termálních koupelí v lázních, v přírodním vodním světě Szigetközu a památky města. Soubor nabídky tvoří vhodnou výchozí pozici pro podnikatele ve formě restaurací, kaváren, obchodů, kterých je zvýšené množství.

Odvětví cestovního ruchu - lázeňská turistika - zaměření na všechny zájmové skupiny a věkové kategorie s doplňkovými službami, které jsou standardem pro současné trávení volného času.
TERMÁLNÍ KOUPELE RÁBA QUELLE
Nachází se na polostrově mezi řekami s překrásným výhledem na historické centrum města. Původní, koupaliště bylo postaveno roku 1931 na ploše 5 ha podle plánů Alfréda Hajósa. Vodu s teplotou 67oC vyvěrající z termální studny hluboké 2000 m vyhlásili za léčivou roku 1978.
Rába Quelle, termální koupele s navazujícími službami otevřeli svoje brány 3. října 2004.
KOUPÁNÍ NA ŘEČE
Rába Szabad Strand - sezónní koupaliště v řece
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Strand Rába Quelle Fürdõ Gyõr
Park Achilles
Centrum vodních lyží a volného času
Koupaliště, beach-futbal, nohejbalové hřiště, dráha vodního lyžování.


Bratislava
www.bratislava.sk

Bratislava patří mezi nejmladší hlavní města Evropy. Navzdory tomu je to město s bohatou historií svobodného královského korunovačního města, v dobách, kdy se nazývala Prešpurkem (Pozsony, Pressburg). Dnes je Bratislava progresivně se rozvíjející metropolí.
Poloha přímo v srdci Evropy, na břehu řeky Dunaje, ji už od začátku předurčila stát se významnou křižovatkou obchodních cest a místem potkávání se mnoha kultur.
Bratislava zažila během svojí dlouhé historie období rozkvětu i úpadku. Za zlaté období se považuje období vlády Marie Terezie. Tato panovnice byla za uherskou královnu korunována právě v chrámu sv. Martina v Bratislavě.
Dnes Bratislava opět zažívá svůj velký boom. Bratislava je politickým, obchodním a vzděla- nostním centrem Slovenska.
Účastníci si prohlédli opravené historické centrum spolu s Korzem, které vede od Michalské veže až k Dunaji a je hlavní tepnou Bratislavy. Dále shlédli opravený Bratislavský hrad a nejnovější most moderní konstrukce před Dunaj - Apollo.


Turistická rozhledna Na Podluží
www.podluzi.cz

Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu Programu přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky.
Byla vybudována v roce 2009 na katastru obce Nový Poddvorov na cyklotrase směřující ke sklepnímu areálu Nechory u Prušánek a otevřena pro veřejnost v březnu 2010. Specifikou rozhledny je její architektura, která záměrně připomíná podobu těžní naftové věže. Součástí areálu je také parkoviště a zázemí pro cykloturisty.
Výška rozhledny je 30m, kovová konstrukce je pozinkována. Celkové náklady byly cca 6 mil.Kč. Rozhledna je veřejnosti přístupná zdarma. V budoucnu se počítá s vybudováním dalšího zázemí u rozhledny pro návštěvníky.
Zdroj: propagační materiály Regionu Podluží


Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.mikulcice-vyly.info, www.masaryk.info

Stálá muzejní expozice v návštěvnickém centru Velkomoravské Mikulčice, představuje řadu zajímavých exponátů prezentujících dosavadní výsledky více než 50-ti letého systematického archeologického výzkumu zdejšího hradiště, střediska prvního státního útvaru západních Slovanů.
Jedná se o národní kulturní památku.
Účastníci si prohlédli areál včetně nejnovější výstavní expozice ve 2.pavilonu, které v roce 2008 byla udělena ministrem kultury cena Gloria musaealis.
V areálu je pořádáno množství tématických akcí. Zaměření je na mimoškolní výuku dětí a mládeže, čemuž odpovídají i doplňkové aktivity v podobě staroslovanských her, které jsou zajišťovány členy občanského sdružení zabývající se slovanskou tématikou.

V areálu účastníky přivítala a po celou dobu také provázela místostarostka Mikulčic, paní Kotásková. Zmínila drobné problémy ohledně využívání areálu a jeho rozvoje v rámci turistického ruchu vyplývající z faktu, že areál muzea je v majetku Jihomoravského kraje a ne obce Mikulčice, na jehož katastru leží. V nedávné minulosti byly vypracovány podklady pro zápis areálu do seznamu světového dědictví UNESCO, ale žádost byla nakonec stažena. Povahou výzkumů v areálu je dáno specifikum nerovnováhy mezi archeology a nutností otevření se areálu pro turisty v zájmu zajištění ekonomické stability provozu areálu.
Pro prohlídce expozic a reálu si účastníci vyzkoušeli staroslovanské hry.


Vinařství Kosík
www.ukosiku.cz

Rodinné vinařství v obci Tvrdonice - moderní provoz v rámci soudobé vinařské turistiky.
Účastnici shlédli funkční ucelenou turistickou nabídku v podobě spojení výroby a odbytu regionálních produktů a služeb. Účastníci za výkladu bratra majitele MUDr. Kosíka shlédli výrobnu vína, kde výroba probíhá moderní metodou řízeného kvašení, vč. provozu na lahvování a uskladnění vína. Účastníkům byl také představen jeden z nejdůležitejších prvků odbytu produktů - marketing prodeje. Na tyto služby navazuje provoz restaurace a penzionu s kapacitou 22 lůžek. V areálu je nabídka pro návštěvníky rozšířena o sportovní plochy pro dospělé a děti a letní posezení. Areál nabízí celoroční služby pro rodinné i kolektivní akce, vč. pořádání seminářů a dalších akcí.
Na poskytované služby majitel obdržel certifikaci vinařské turistiky Vína z Moravy.
V rámci modernizace vinařského provozu majitel čerpal finanční dotace na částečné krytí nákladů z Programu rozvoje venkova, opatření 1.1. modernizace zemědělských podniků. S účastníky si vyměnil zkušenosti s čerpáním a administrací daných dotací. Penzion se zázemím byl vybudován z vlastních prostředků majitele.


Obec Lužice
www.luziceuhodonina.cz

Obec Lužice je vítězem zlaté stuhy, tj. krajského kola Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice roku 2009.
Účastníci měli možnost porovnat úroveň vzhledu, vybavenosti a služeb dané obce a obcí svých.
Obec Lužice leží v úrodné krajině jižní Moravy, obklopena višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a úrodnými vinicemi, 4 km jihozápadně od města Hodonína. Katastrální území obce má rozlohu 752 ha, 543 ha zabírá zemědělská půda. Má cca 2800 obyvatel.
K podzemnímu bohatství patří naleziště ropy (první vrt r.1943)), zemního plynu a lignitu (již zastavena).
Obec Lužice spadá do Podluží - jednoho z nejmalebnějších národopisných regionů Slovácka, kraje rozkládajícího se podél řeky Moravy od Zlína až k Břeclavi.
Obec je vybavena MŠ, ZŠ, zdravotním střediskem, sportovní halou a dalšími službami. Podporuje bohatou kulturní, sportovní a spolkovou činnost. Pořádá množství akcí v rámci zachování tradic regionu.
Výběr z nejzajímavějších akcí:
Přehlídka dětských folklorních souborů
Sochařské symposium Dřevo - kámen 2010
18-ti denní letní akce, při níž obec hostí umělce, kteří svá díla zanechávají pro propagaci obce
Vinobraní
Účastníci měli možnost shlédnout část akce, která se konala právě v den jejich návštěvy. Akce se konala v areálu mezi původní zástavbou, který pro pořádané akce vytvořila obec.

Regionální muzeum - Starý kvartýr
www.starykvartyr.cz

Stavení č.p.116 je původním objektem v obci a dochovalo si ducha 19. stol. Místo je ideálně přístupné, stavení solitérní. Pořádané akce neruší okolí. Od posledního vlastníka objekt v r. 2003 koupila obec. Objekt byl určen k demolici, ale naštěstí se tak nestalo. S pomocí grantů od Dobročinného fondu Phillip Moris/Nadace VIA, MAS Jižní Morava a s přispěním Obecního úřadu v Lužicích proběhla generální rekonstrukce celého objektu a 8. května 2009 se Starý kvartýr představil ve své nové podobě.
Starý kvartýr je majetkem obce Lužice, spravuje jej místní Muzejní spolek a pořádají se zde různé výstavy, které navazují na muzejní sbírky obce, ale také výtvarných prací lužických i přespolních umělců. Dále se zde pořádají různé společenské akce a besedy v zájmu zachování slováckých tradic. Vstupné je dobrovolné.Podrobné informace:
Kateřina Korejtková, tel: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz, www.vnkonzult.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.09.2010 v 15:06 hodin
MAS Železnohorský region