Železnohorský region

3) Spolupracující organizace

Do zpracování strategie se přímo zapojily níže uvedené subjekty. Další uvedené subjekty mají velký vliv na rozvoj území, a proto strategie musela zohlednit souvislosti jejich činnosti.

1) Krajský úřad Pardubického kraje - Finančně podporuje aktivity MAS, podporuje i přípravu SCLLD MAS. Zástupci se účastní jednání členů MAS.

2)  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - připravuje závaznou metodiku pro přípravu Strategie tvorby komunitně vedeného místního rozvoje.MAS realizovala projekt z Operačního programu technická pomoc, na kterém se naučila administrovat svůj projekt, prostřednictvím MMR.
3) Ministerstvo Zemědělství ČR -  připravilo metodiku pro Standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020 a zároveň je garantem Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

4) Státní zemědělský intervenční fond - MAS realizovala v období 2009 -2013 svůj strategický plán LEADER Návrat ke kořenům a projekty spolupráce, realizované z Programu rozvoje venkova 2007 -2013. Celková administrace tohoto projektu probíhala prostřednictvím SZIF Hradec Králové.

5) CHKO Železné hory - Byly konzultovány projektové záměry, potřeby a problémy území. Do strategie byl, také zapracován Plán péče o krajinu CHKO ŽH.

6) Celostátní síť pro venkov Pardubického kraje - Jako řádný člen MAS využívá výměny informací a zkušeností s ostatními členy, zapojuje se do pořádaných akcí, spolupracuje na bázi celkové propagace příkladů dobré praxe Pardubického kraje.

7) Národní síť MAS ČR MAS - je členem a prostřednictvím NS MAS získává metodickou pomoc při přípravě SCLLD

8) Krajská síť Pardubického kraje MAS ČR - MAS je členem. Vzájemná výměna zkušeností při prípravě strategie

9) Magistrát Města Pardubice - MAS spolupracuje při zpracování strategie ITI a výstupy týkající se této strategie zapracovala do své SCLLD.

10) ORP Pardubice, Chrudim a Přelouč - Část území MAS leží v území ORP Pardubice, ORP Chrudim a ORP Přelouč, MAS i obce z této části regionu se aktivně podílejí na přípravě Strategického dokumentu pro ORP Pardubice v rámci projektu Obce sobě. Výstupy ze strategických dokumentů jednotivých ORP se doplňují. Návrhy řešení těchto strategických dokumentů jsou propojeny se SCLLD (blíže o spolupráci s jednotlivými ORP viz kapitola Řízení obcí, informovanost, spolupráce)

11) Asociace regionálních značek - MAS je členem a certifikuje na svém úzeví regionální výrobce (v současné době 55 výrobců). Potřeby a problémy regionálních výrobců byly zapracovány do SCLLD.

12) Turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko - V prosinci roku 2013 byla uzavřena deklarace o spolupráci a společné propagaci TO mezi MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko, MAS Hlinecko a MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Na základě této spolupráce je realizován projekt Krok za krokem geoparkem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa cestovní ruch, oblast podpory Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. V tomto projektu Železnohorský region vystupuje jako koordinační MAS a předkladatel projektu. V rámci projektu vzniká i analýza území turistické oblasti, výstupy, problémy a potřeby, které vzešly z této analýzy jsou propojeny se SCLLD.

13)  Vodní zdroje Chrudim -  Koordinace aktivit týkajících se NÁRODNÍHO GEOPARKU Železné hory v oblasti společné propagace a využití potenciálu geoparku v rámci realizace infrastruktury místními subjekty. Potřeby geoparku jsou zapracovány do SCLLD.

14)  Univerzita Pardubice - Dlouhodobá spolupráce na zpracování diplomových prací a návrhy témat pro zpracování diplomových prací. Zjištěn potenciál území a jeho potřeby pro následnou přípravu SCLLD. MAS Železnohorský region je partner univerzity v soutěži O nejlepší program obnovy vesnice.

15) Turistická informační centra regionu - Prostřednictvím TIC šířena a prezentována SCLLD veřejnosti, zároveň probíhali dotazníková šetření prostřednictvím TIC na zjištění potřeb a problémů území.

16) Školy Železnohorského regionu - Spolupráce s MAS na bázi využití místního potenciálu, podpory místního patriotismu, celoživotního vzdělávání a propagace činnosti MAS.. Ve školách probíhali dotazníková šetření na zmapování jejich potřeb a činnosti. Proběhli i komunitní setkání přímo se zástupci škol.
MAS Železnohorský region