Železnohorský region

Přihláška nového člena

Vznik a zánik členství ve sdružení

1.  Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let souhlasící se stanovami sdružení, která má na území působnosti MAS Železnohorský region trvalé bydliště, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí, právnická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Železnohorský region. Člen sdružení musí souhlasit s cíli a stanovami sdružení a musí zastupovat veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. 
2.  Členství zakládajících členů sdružení vzniká jejich účastí na ustavující valné hromadě po vyjádření souhlasu se stanovami sdružení.
3.  Členství dalších osob vzniká na základě písemné přihlášky, schválené představenstvem sdružení. Součástí této přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami sdružení a doložení splnění požadovaných podmínek.. 
4.  Členství ve sdružení zaniká vystoupením nebo vyloučením člena, úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby a zánikem sdružení.
5.  Vyloučení člena je mimořádným aktem, náležejícím do pravomoci valné hromady sdružení zejména při:
- hrubém porušení stanov sdružení,
- nezaplacení členských příspěvků v termínu stanoveném představenstvem nebo valnou         hromadou sdružení,
- neplnění povinností nebo úkolů člena, uložených představenstvem nebo valnou         hromadou sdružení.
6.  Není-li těmito stanovami určeno jinak, postupuje se při vyloučení člena podle §239 odst. 2, §240 odst. 2 a §242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Práva a povinnosti členů sdružení

1.  Členové sdružení mají zejména tato práva:
a) předkládat návrhy a podněty k činnosti sdružení a jeho orgánů,
b) podílet se na aktivitách sdružení,
c) využívat informace, kterými disponuje sdružení,
d) volit členy orgánů sdružení a býti voleni do těchto orgánů,
e) hodnotit práci orgánů sdružení, vyžadovat vysvětlení a nápravu.
f) zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti.

2.  Členové sdružení mají zejména tyto povinnosti:
a) účastnit se jednání valné hromady sdružení,
b) důsledně dodržovat stanovy sdružení,
c) aktivně se podílet na jednotlivých činnostech sdružení,
d) propagovat činnost sdružení,
e) platit členské příspěvky podle usnesení valné hromady nebo představenstva sdružení.

3. Člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

4. Člen sdružení souhlasí se zveřejňováním informací o jeho činnosti, dle potřeb a povinností sdružení.

MAS Železnohorský region