Železnohorský region

O projektu

Logo OP JAK

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč (MAP IV), reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008130

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. navazuje na předchozí projekty MAP I-III a pokračuje v realizaci MAP IV na území ORP Přelouč pro období 12/2023-12/2025. Jeho hlavními cíli jsou:
- prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání,
- zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území a
- zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Tyto cíle jsou naplňovány realizací těchto aktivit:
Klíčová aktivita 1: Řízení projektu
Klíčová aktivita 2: Vnitřní hodnocení projektu
Klíčová aktivita 3: Rozvoj a aktualizace MAP
Klíčová aktivita 4: Implementace akčních plánů
– v rámci této aktivity mohou školy využít:

• Představení povolání – představení povolání dětem a žákům s praktickou ukázkou a jejich aktivním zapojením,
• Život v zahradě – představení života v zahradě (rostliny – sázení, péče, využití aj.), pěstování vztahu k přirozené funkci přírody, propojení s výukou, zdravým stravováním a trávením volného času dětí a žáků,
• Zdravé stravování – workshopy s regionálními výrobky ve školách s představením správného a zdravého stravování,
• Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání – vzdělávání a společná inspirace formou workshopů/exkurzí.

MAP IV se mohou účastnit mateřské, základní a základní umělecké školy. V ORP Přelouč souhlasilo se zapojením do tohoto projektu 100 % škol, tj. 24. MAS ŽR, jež je klíčovým subjektem rozvoje regionu a která v regionu působí již od roku 2005, zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy.

Zastřešujícím orgánem MAP IV, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídicí výbor. Výkonným orgánem MAP IV jsou realizační tým a 3 pracovní skupiny (PS): PS pro financování, PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a PS pro rovné příležitosti.

Podněty, připomínky a dotazy k projektu či jeho aktivitám je možné zasílat na e-mail: sotonova.maszr@seznam.cz.

Tento projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč" je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Železnohorský region