Železnohorský region

O projektu

MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč (MAP III), reg. č. MAP III v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0022928

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. navazuje na projekt MAP II a pokračuje ve zpracovávání MAP III na území ORP Přelouč pro období 05/2022-11/2023. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základní školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Hlavní cíl projektu je naplňován realizací těchto aktivit:

Klíčová aktivita 1: Řízení projektu

Klíčová aktivita 2: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III s aktivitami:

     A1  Rozvoj a aktualizace MAP

     A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

MAP III se mohou účastnit mateřské, základní a základní umělecké školy. V ORP Přelouč souhlasilo se zapojením do tohoto projektu 100 % škol, tj. 24. MAS ŽR, jež je klíčovým subjektem rozvoje regionu a která v regionu působí již od roku 2005, zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. 

Zastřešujícím orgánem MAP III, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídicí výbor. Výkonným orgánem MAP III jsou realizační tým a 4 pracovní skupiny (PS): PS pro financování, PS ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a PS pro rovné příležitosti.

Harmonogram, mezníky projektu, klíčové aktivity a další související informace týkající se realizace tohoto tohoto projektu budou řešeny na 1. jednání členů Řídicího výboru a pracovních skupin dne 12. 5. 2022 od 15 h v Zámecké restauraci v Cholticích.

Podněty, připomínky a dotazy k projektu či jeho aktivitám je možné zasílat na e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz.

Tento projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč" je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Železnohorský region