Železnohorský region

1) Plošná dotazníková šetření a zpracování statistických dat

Několikakolová dotazníková šetření byla uskutečněna na základě nutnosti zjištění aktuálních potřeb subjektů v území a přesného definování cest, jakými vést vyvážený rozvoj venkovského regionu.

Dotazníková šetření byla vedena vždy komunitní metodou a řízenými rozhovory s představiteli subjektů a veřejnosti.

Dotazníky byly vyplněny buď samotnými subjekty, či ve spolupráci se zpracovatelem projektu nebo při příležitosti veřejných setkání a prezentací aktivit Železnohorského regionu.
Již ve fázi přípravy zpracování samotných dotazníků jedna oblast dotazníků cílila přímo na vyvážený regionální rozvoj venkova jako takový, druhá se úžeji vymezovala na oblast cestovního ruchu, která je dlouhodobou logickou prioritou rozvoje daného území.

V rámci vyváženého vzorku zjišťovaných informací byly osloveny subjekty z následujících sektorů:
- Podnikatelský sektor
- Neziskový sektor
- Veřejný sektor


Dále bylo dotazníkové šetření provedeno přímo na místních školách - Mateřské školy, Základní školy, Speciální školy a Střední školy. Toto dotazování probíhalo řízenými rozhovory s řediteli nebo jimi pověřenými osobami.

Projednání účelu a cíle dotazníkového šetření bylo veřejně projednáno na akcích pro širokou veřejnost pořádanou nebo spolupořádanou MAS, na jednáních všech obcí v rámci jednání jednotlivých mikroregionů i na nejvyšších jednáních přímo MAS Železnohorský region v podobě valných hromad.

Tvorba otázek tedy přímo vycházela z dlouhodobého směru vývoje místního regionu - citlivého rozvoje v oblasti udržitelného rozvoje venkovské turistiky ve spojení s odbytem místní produkce, ochranou a péčí o krajinu a spoluprací se subjekty v oblasti širokého vzdělávání a osvěty. Tento směr otázek byl dán požadavky orgánů na základě dlouhodobého pozorování.

Souhrnné výsledky šetření odrážejí potřeby regionu a místních lidí, poptávku návštěvníků na rozvoj služeb a jdou ruku v ruce s mottem rozvoje místního regionu - posílení nezávislosti místní drobné ekonomiky.

Tato forma zjišťování poptávky z území je nejdůležitější formou definování zdrojů a potřeb na základě přímé komunikace s obyvateli, které statická statistická data nikdy nemohou nahradit.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Univerzitou Pardubice a jejími studenty byla zpracována i řada ročníkových prací na zhodnocení stavu území regionu, zjištění jeho potřeb, problémů a předností. Studenti byli také využití k dotazníkovému šetření v území regionu. V jednotlivých obcích komunikovali s místními obyvateli a návštěvníky a zjišťovali dané informace

Do výsledků dotazníkového šetření v území byly také zapracovány výsledky z řízených rozhovorů s účastníky komunitních akcí, viz popis komunitních setkávání.

Výsledky dotazníkového šetření slouží jako konkrétní zdroj informací pro socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu a Analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR 2020-2027. V rámci proběhlého dotazníkového šetření byly získány také detailní kontakty na jednotlivé subjekty v území a byly zjištěny detailní informace o daných subjektech.

S těmito požadavky bylo dále pracováno při přípravě strategické části a nastavení strategických cílů území jejich prioritních oblastí a opatření. Dané požadavky slouží také jako hlavní podklad při výběru jednotlivých opatření a fichí programových rámců a nastavení finančního plánu a budou využity v rámci přípravy implementační části SCLLD.

MAS Železnohorský region