Železnohorský region

1) Členové a pracovníci MAS

Členské subjekty:

Veškeří členové se přímo účastnili zpracování strategie formou definování společné vize a cest k jejímu naplnění dle svých znalostí a dle svého profesního zaměření. Dále specifikovali jednotlivá opatření, která byla definována na základě konkrétních potřeb, které by směřovaly k naplnění formy společného rozvoje území na základě realizace společných projektů.

Na tvorbě zásobníku projektů jako konkrétního základu pro stanovení náplně strategie se podíleli všichni členové i nečlenové.
Na tvorbě vlastního dokumentu, analýzy území, specifikaci vnitřních administrativních postupů se aktivně podíleli členové napříč orgány MAS, ve spolupráci s manažerem MAS.

Představenstvo MAS:

Členové představenstva MAS se aktivně podíleli na přípravě strategie, konzultovali jednotlivé problémy a potřeby, ze kterých následně stanovili cíle MAS pro nové programovací období.

Podíleli se na přípravě způsobu hodnocení a výběru jednotlivých projektových žádostí, stanovili jednotlivá kritéria pro výběr projektů a schválili konečnou verzi SCLLD.

V rámci realizace SCLLD schvaluje jednotlivé výzvy k podávání žádostí a vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,

Kontrolní výbor

Je kontrolním orgánem sdružení - sleduje, kontroluje a posuzuje u všech orgánů a členů sdružen dodržování stanov, právních předpisů a vyvíjí činnost v souladu se standardy MAS a SCLLD, dodržování usnesení orgánů, dodržování práv a povinností všech členů, hospodaření a nakládání s majetkem.

Výběrová komise

Je výběrovým orgánem sdružení - třídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke schválení Programovému výboru, seznam vybraných projektů předloží Valné hromadě, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

Tématické pracovní skupiny

V rámci přípravy strategie byly mimo jiné, dle klíčových témat ustanoveny odborné pracovní skupiny, které se skládaly z odborníků ve svých oblastech. Výsledkem jejich práce bylo stanovení několika hlavních cílů rozvoje, seznam možných záměrů (aktivit, řešení) a tématická SWOT analýza.

Pracovní skupiny byly voleny a zaměřeny pouze na konkrétní úkol a konkrétní potřeby. Jsou jmenováni valnou hromadou s přesným konkrétním vymezením pravomocí. Zpracovali podklady pro SCLLD a podklady v rámci evaluace.

Na základě komunitních setkávání byly stanoveny prioritní oblasti území, ke kterým byly i vytvořeny tématické pracovní skupiny (TPS):
1) Životní prostředí, příroda a krajina
2) Podnikání na venkově
3) Cestovní ruch a marketing
4) Venkov, rozvoj obcí
5) Funkční komunita

Aktuální složení členských subjektů, orgánů a tématických pracovních skupin zde.

Kancelář MAS ŽR:

MAS má zřízenu kancelář a má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD.
Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny zde.

MAS Železnohorský region