Železnohorský region

Výstupy

Projekt si klade za cíl zlepšit zaměstnatelnost absolventů, zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky a napomoci rozvoji podnikání, resp. Bioekonomiky, na základě intenzivní výměny a efektivního využívání informací. V dlouhodobém horizontu je cílem přinést prosperitu odlehlým a venkovským oblastem.

Konkrétními výstupy projektu jsou:
•Studijní kurz začleněný do běžné výuky studentů pro rozvoj jejich znalostí a dovedností na základě potřeb regionu
•Vývoj inovativních digitálních nástrojů pro výuku a nastavení kanálu pro otevřené sdílení výukových materiálů (např. formou e-learningu nebo cloudové databáze dokumentů pro výuku)
•Využití dialogu již probíhajícího v území, zesílení existujících vazeb a vytvoření nových pro vybudování znalostní sítě, při současném zapojení místní univerzity

Účelem těchto výstupů je dosáhnout stavu, kdy v území univerzita bude generovat kvalifikovanou pracovní sílu na základě potřeb zaměstnavatelů v území a dosáhnout dalšího rozvoje bioekonomiky.
MAS Železnohorský region