Železnohorský region

Aktivity

WP1 - Analýza současného stavu: Cílem tohoto balíčku aktivit je vzájemné porozumění partnerů projektu a rovněž sběr dat na základě dotazníkového šetření ze všech regionů a jejich vyhodnocení. Tato aktivita je základem pro všechny ostatní aktivity.

WP2 - Administrace projektu: Zahrnuje samotné řízení projektu včetně finanční stránky a veškerou administrativu s tím spojenou.

WP3 - Rozvoj studijních plánů: Tato aktivita se týká především partnerských univerzit - směřuje k vytvoření nového učebního plánu a nastavení školních osnov takovým způsobem, aby znalosti a dovednosti absolventů odpovídaly potřebám místního trhu práce.

WP4 - Digitální e-learningové nástroje: Obsahem této aktivity je porovnání stávajících digitálních nástrojů pro výuku na partnerských univerzitách a vyvinutí nového vhodného e-learningového nástroje pro využití ve výuce. Zahrnuje rovněž využití digitálních technologií v komunikaci projektového týmu, protože většina komunikace partnerů probíhá kvůli vzájemné vzdálenosti elektronicky.

WP5 - Modely a nástroje znalostní aliance: Výstupem této aktivity je vytvoření znalostních sítí, díky kterým si subjekty budou moci v regionech předávat informace a nadále je efektivně využívat. Počítá rovněž s rolí univerzit a jejich absolventů v regionu - možnost reagování studijních oborů na potřeby regionu. Tato aktivita čerpá především z provedené úvodní analýzy.

WP6 - Obchodní síť: Tato aktivita rozšiřuje tu předchozí. Jedná se o využití utvořených sítí k rozvoji bioekonomiky, např. pomocí jednoduššího vyhledání nové klientely a generováním kvalifikované pracovní síly díky vzájemné interakci regionu a místní univerzity.

WP7 - Zajištění kvality: Cílem této aktivity je zajistit a dohlédnout na objektivitu a kvalitu projektu, a tím podpořit transparentní a efektivní realizaci projektu.

WP8 - Hodnocení projektu a procesu ERDI: Tato aktivita v sobě zahrnuje kvalitativní hodnocení projektu. Účelem je zajistit, aby projekt byl schopen dostát vytyčenému cíli - zasloužit se o zaměstnatelnost absolventů univerzit v regionu, podporovat regionální rozvoj a bioekonomiku.

WP9 - Šíření a využití výsledků: Obsahem této aktivity je zajistit povědomí o projektu u cílové skupiny ve všech fázích projektu a také šíření výsledků a prezentace výstupů projektu na veřejnosti.
MAS Železnohorský region