Železnohorský region

Po stopách pradědečka Richarda Drasche von Wartinberg

Dne 5. 10. 2022 večer přijela na Pardubicko vzácná návštěva ze zámku Ebreichsdorf u Vídně: baron Richard Drasche-Wartinberg (1942). Je pravnukem Richarda Drasche von Wartinberg (1850-1923), jenž byl císařem Františkem Josefem I. povýšen na barona. V červnu roku 1881 koupil pardubické panství včetně zámku v Pardubicích a zříceniny hradu Kunětická hora, pod nímž započal se stavbou loveckého letohrádku či zámečku, který již v roce 1882 začal sloužit jako reprezentativní sídlo pro vzácné hosty zejména z řad parforsní společnosti. Byl významným podporovatelem pardubických dostihů. Osmdesátiletého pána doprovodil jeho vnuk Emil Drasche-Wartinberg (1998).
Emil Drasche-Wartinberg a Richard Drasche-Wartinberg
Emil Drasche-Wartinberg a Richard Drasche-Wartinberg
Ačkoliv pan baron miluje koně a je prezidentem Rakouského svazu koňského póla, z časových důvodů nemohl přijmout pozvání ředitele Dostihového spolku Jaroslava Müllera k návštěvě nedělního 132. ročníku Velké pardubické steeplechase - nejtěžšího dostihu kontinentu, který má úžasnou tradici již od roku 1874 a který jeho pradědeček na přelomu 19. a 20. století také podporoval. Ostatně pan baron zažil nezapomenutelnou atmosféru tohoto závodu již v roce 1990. Tehdy mu byl průvodcem starými Pardubicemi historik dr. Jiří Kotyk, který následně před 30 lety navštívil pana barona na zámku v Ebreichsdorfu - svědectví o velmi vlídném přijetí a pohostinnosti pana barona zveřejnil ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka (1 - 2 / 1993, s. 31 - 34).
Hlavním důvodem návštěvy byl slavnostní večer ke 140. výročí Lovčího zámečku v Rábech (1882), který se uskutečnil 6. 10. 2022 za účasti potomků všech jeho dosavadních majitelů, nicméně důvodů k oslavám bylo mnohem víc.
Pan baron v pátek 30. září oslavil krásné životní jubileum - 80. narozeniny! Dlouho jsme si ve spolku Království perníku lámali hlavu, jaký dárek panu baronovi předat. Chtěli jsme, aby byl originální, jaký ještě od nikoho nedostal, aby byl výsledkem lidské práce a nikoliv nějakého stroje, aby mu byl obsahově blízký a aby oslavenci i pozdějším generacím připomínal slavnostní večer, jeho pradědečka i Lovčí zámeček v Rábech. Pan baron dostal mistrovsky vyřezanou perníkovou formu s erbem svého pradědečka, kterou vyřezal pan Aleš Vostřez a z níž paní Ježibaba v Perníkové chaloupce napekla perníky na památku pro pana barona i pro přítomné hosty.
Právě před 100 lety v režii první pozemkové reformy po vzniku Československé republiky získali Lovčí zámeček s pozemky, okolními lesy i dalšími nemovitostmi manželé František a Marie Aschenbrennerovi (pan František Aschenbrenner byl vrchním ředitelem Moravské agrární a průmyslové banky a podílel se na měnové reformě dr. Aloise Rašína, jenž byl ostatně i autorem textu výchozího zákona o zřízení samostatného státu československého ze dne 28. října 1918). Tyto majitele při oslavě reprezentovali jejich vnuci Jiří a František Aschenbrennerovi.

V napjaté atmosféře krátce před 2. světovou válkou (v listopadu 1938) Lovčí zámeček s provozními budovami a okolními lesy od manželů Aschenbrennerových koupila paní Miloslava Sudková z Bílé Třemešné a přebudovala ho na Penzion pod Kunětickou horou. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl zámeček znárodněn a užíván jako internát učiliště Státních pracovních záloh (1953-1955), Domov důchodců a následně pro Ústav sociální péče (1965-2000). Před 30 lety (v listopadu 1992) byl ve značně zanedbaném stavu vydán v restituci mamince pana ing. Petra Mlejnka, jenž je vnukem paní Sudkové. Také on byl hostem slavnostního večera ke 140. výročí Lovčího zámečku.

Setkání potomků majitelů Lovčího zámečku v Rábech (1882)

Na fotografii jsou zleva: František Aschenbrenner, Jiří Aschenbrenner, Richard Drasche-Wartinberg, Emil Drasche-Wartinberg a ing. Petr Mlejnek.

V této souvislosti je úžasné, že ačkoliv takřka všechny majetkové změny nebyly dobrovolné, ale politicky vynucené pod zákonnými sankcemi, potomci postižených vlastníků spolu dokáží jednat slušně, laskavě a s pochopením. Snad se podaří v soukromých i státních archívech najít původní plány stavby Lovčího zámečku a zámeckého parku, dokumenty z jejich realizace i příběhy ze života obyvatelů a vlastníků této výjimečné památky, jež je opomíjeným předobrazem slavné České chalupy na zemské Jubilejní výstavě 1891. Její osudy dokonale odrážejí všechny historické mezníky ve středoevropském prostoru, a tak hostitelé na závěr slavnostního večera oznámili záměr vydat k budoucímu 150. výročí Lovčího zámečku v roce 2032 jeho reprezentativní obrazovou a historickou monografii.
Působení Richarda Drasche von Wartinberg (1850-1923) na Pardubicku v kvasící atmosféře před vznikem Československé republiky (1918) si nepochybně zasluhuje nové kritické zhodnocení, neboť se jednostranně opírá hlavně o dobové novinové články převážně bulvárního charakteru s politickým podtextem boje proti "dravému cizákovi", jak byl aktivisty Musejního spolku z Pardubic a nepřáteli tehdejšího státního zřízení Rakousko-Uherska nazván v dobovém tisku. Veřejný zájem státní moci tehdy upřednostňoval lámání kamene na opravu silnic před těžko se prosazující památkovou ochranou nefunkční zříceniny hradu Kunětická hora, a to dokonce i pod hrozbou okresním zastupitelstvem schváleného vyvlastnění soukromého lomu (1896), pokud by velkostatek zastavil produkci štěrku pro potřeby veřejných staveb pardubického okresu (viz Bedřich Skrbek: Hora Kunětická, Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, 1896, s. 94-95).
Richard Drasche na hradě Kunětická hora
Pan baron využil dva dny svého pobytu na Pardubicku k poznání míst, spojených s pobytem jeho pradědečka. Za doprovodu pana kastelána Miloše Jirouška si ve čtvrtek prohlédl hrad Kunětická hora. Zatímco v roce 1881 byl pouhou zříceninou bez funkčního využití, dnes je národní kulturní památkou ve správě Národního památkového ústavu. Upřímně obdivoval současnou rekonstrukci chráněné památky a spolu se svým vnukem se zapsali do pamětní knihy.
Richard Drasche-Wartinberg do pamětní knihy na hradě Kunětická hora

Na přípravě pátečního programu se hlavní měrou podílel dr. Jiří Kotyk, který hosty (podobně jako v roce 1990) provedl po historickém centru Pardubic.

Baron Richard Drasche-Wartinberg v Pardubicích

Pan baron je velmi vitální – byť má bolesti po operaci kolene – a má obdivuhodné znalosti české historie. Velmi oceňoval, jak Pardubice od jeho poslední návštěvy dostaly opravené fasády domů a jak zkrásněly.

Baron Richard Drasche-Wartinberg v Pardubicích

Chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích

Velkým zážitkem byla návštěva chrámu sv. Bartoloměje, který pradědeček našeho hosta také finančně podporoval. Dr. Kotyk zasvěceně přiblížil jeho staletou historii a představil pamětní desku, připomínající zásluhu majitele velkostatku na přístavbě chrámu z roku 1912, a vitrážemi zdobené okno vedle hlavního oltáře, které pradědeček zaplatil o rok později. Pan arciděkan Jan Uhlíř přednesl modlitbu za rod pana barona, po níž prof. Jiří Kuchválek rozezněl chrámové varhany úchvatnými variacemi na chorál Svatý Václave. Hosté se také poklonili památce Vojtěcha z Pernštejna, který je pochován v pernštejnské hrobce pod nádherným mramorovým náhrobkem.

Chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích

Také pardubický zámek koupil pradědeček pana barona v roce 1881 jako součást velkostatku, kdy sloužil jako kanceláře a sklady. Nyní je významnou kulturní památkou, která připomíná hlavně šlechtický rod Pernštejnů. Muzejnímu spolku v Pardubicích, jenž byl předchůdcem dnešního Východočeského muzea, věnoval pradědeček několik exponátů a také cenné diamanty. Proto byl v roce 1889 jmenován jeho zakládajícím členem. Vzácnou návštěvu na zámku doprovodil se svým týmem pan ředitel Tomáš Libánek.

Baron Richard Drasche-Wartinberg na zámku v Pardubicích

Baron Richard Drasche-Wartinberg na zámku v Pardubicích

Baron Richard Drasche-Wartinberg ve vláčku KR-EXPRES

Ze zámku návštěva odjela výletním vláčkem na setkání s ing. Františkem Bobkem v Larischově vile, kterou si v roce 1885 nechal postavil hrabě Jiří Larisch-Mönnich a místní jí už během stavby začali říkat Zámeček. Stejně jako Lovčí zámeček v Rábech sloužila účastníkům parforsních honů. Po proslulé tragedii v Meyerlingu (1889) upadla hraběnka Larischová v nemilost císařského dvora. V roce 1897 získal Zámeček hrabě Alfons Henckel von Donnersmarck, o jehož dceři Erice (nar. 1900) pravděpodobně pod pseudonymem Miriam von Obermark (viz Jiří Kotyk: Pardubický Zámeček a jeho osudy, 2015, s. 13), o baronovi Richardu Drasche von Wartinberg a jeho Lovčím zámečku v Rábech píše Jan Václav Rosůlek v bulvární knize Huláni a kavalíři (1928).

Baron Richard Drasche-Wartinberg na Zámečku v Pardubicích

Dnes je objekt Zámečku Národní kulturní památkou v majetku Československé obce legionářské, protože v roce 1942 v něm byli před popravou vězněni obyvatelé vypálené obce Ležáky. Pan ing. Bobek na památku obětí rozezněl zvony, pan baron jejich památku uctil a pravděpodobně si v tichosti připomenul i svého otce Richarda Eberharda Drasche-Wartinberg (1913-1942), který téhož roku padl na východní frontě jako letec wehrmachtu…

Tyto emotivně silné okamžiky završily program pobytu pravnuka prvního majitele Lovčího zámečku v Rábech (1882) pana Richarda Drasche-Wartinberg a jeho vnuka Emila Drasche-Wartinberg na Pardubicku. Věříme, že jejich návštěva nebyla poslední.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hostitelům a skvělé tlumočnici Kateřině Novákové, ředitelce Základní školy V Pohybu, jež za několik týdnů přesídlí z Pardubic do Království perníku.

Luděk Šorm
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby
Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1-2/2023, s. 19-26
DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka
Zveřejněno 14.10.2022 v 17:00 hodin
MAS Železnohorský region