Železnohorský region

Prohlášení ke stavu spolupráce s partnery na území Železnohorského regionu

V reakci na výsledky jednání dne 30.1.2013 Setkání aktérů rozvoje v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit - nedílné součásti celkového rozvoje venkova na území Železných hor a neadekvátně vedených aktivit zástupců firmy Pozitron technology, Prachovice, vyplývající z Usnesení představenstva MAS ŽR ze dne 28.2.2013.
SOUHRNNÝ PŘEHLED AKTIVIT MAS ŽR
MAS Železnohorský region je občanské sdružení, které působí na vymezeném území od r. 2005. Patří mezi první MAS založené na území Pardubického kraje. Členy o.s. je 6 mikroregionů se 71 obcemi, 19 neziskových organizací a 29 podnikatelských subjektů. Počet členské základny přirozeně narůstá, a tím se zkvalitňuje. Všichni členové, vč. jednotlivých obcí, jsou pravidelně a detailně informováni o veškerých aktivitách o.s.
Cílem občanského sdružení je vyvážený rozvoj veškerých zajímavých aktivit v území na nekomerční bázi.
Finanční zdroje na činnost se skládají z členských příspěvků, dotační podpory Pardubického kraje a dotační podpory Programu rozvoje venkova, osa IV.1.1. Z těchto zdrojů zajišťuje činnost ve svém území nejen pro členy, ale i pro subjekty či osoby ostatní se zájmem o rozvoj společného regionu. Z Programu rozvoje venkova, osa IV.1.2. každoročně přerozděluje dle podmínek uvedeného programu dotační podporu na projekty jakýchkoli subjektů v daném území, kdo splní uvedené podmínky.
Od doby svého vzniku MAS ŽR úspěšně realizovala mnoho projektů jak z krajských, tak národních i evropských finančních zdrojů.
Administrace PRV v rámci výkonu činnosti MAS a šíře a kvalita ostatních aktivit byla opakovaně ve třech ročnících hodnocení zástupci MZe a SZIF oceněna v nejvyšší kategorii A (jediná MAS na území Pardubického kraje, kategorie jsou A - D).
MAS ŽH uznává jako hlavní základní princip pro celkový rozvoj regionu SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI A PARTNERSTVÍ.
O svých aktivitách pravidelně informuje nejen občany a subjekty ve svém území, ale i v sousedních regionech, prostřednictvím webu, tištěných materiálů, akcí pro veřejnost za spolupráce 5 informačních center.
MAS ŽR je aktivním členem Národní sítě MAS ČR, Krajské sítě MAS Pardubického kraje, Celostátní sítě pro venkov a Asociace regionálních značek. Spolupracuje na základě Deklarací o spolupráci s mnoha MAS v ČR i Evropě.
Nejen v oblasti cestovního ruchu je MAS ŽR aktivním partnerem pro Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTourism, Krajský úřad Pardubického kraje, Destinační společnost Východní Čechy, Národní geopark Železné hory, CHKO Železné hory, a další. V rámci Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko dlouhodobě a efektivně úzce spolupracuje s informačními centry, mikroregiony a MAS na celém území bez zastřešujícího společného právního subjektu. V souvislosti s vývojem situace ohledně nového zákona o cestovním ruchu a aktuálními potřebami místních subjektů je MAS ŽR, společně s uvedenými partnery v území TO, připravena se podílet na vytvoření funkčního a stabilního subjektu, který by se orientoval na rozvoj cestovního ruchu ve formě místního destinačního managementu.

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ DNE 30.1.2013
Občanské sdružení MAS ŽR je otevřeno ke spolupráci všem subjektům a občanům v regionu.
Je otevřeno všem novým podnětům a návrhům členů, obyvatel, subjektů i partnerů, což je pravidelně deklarováno, vč. jednání dne 30.1.2013 při setkání aktérů rozvoje v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit v Heřmanově Městci.
Přítomní zástupci subjektů shodně podpořili vhodnost přístupu k rozvoji regionu formou aktuální výměny informací a vyjádřili podporu spolupráce v rámci koordinace aktivit všech subjektů v území při tvorbě strategických dokumentů pro plánovací období EU 2014-2020.
V rámci kolektivní výměny informací o aktivitách jednotlivých partnerů došlo k prezentaci zástupců firmy Pozitron technology, p.Brožka a p.Polanského, ohledně představení avizované studie potřeb a návrhů aktivit z oblasti Železných hor a aktivit vedoucích k vytvoření organizace v oblasti CR. Prezentované výstupy nebyly podpořeny konkrétním dokumentem studie, o kterou se prezentující opírali. Prezentující své aktivity zaštiťovali názvy a jmény subjektů a lidí, se kterými nikdy dokument nebyl projednáván. Tuto skutečnost přítomní veřejně na jednání sdělili ostatním přítomným.
Na závěr jednání v rámci výše zmíněných principů MAS ŽR, byli uvedení zástupci firmy Pozitron technology vyzváni k předložení dokumentu studie, která by byla partnerskými subjekty prostudována a na základě toho by mohlo dojít k případné podpoře záměru.ZÁVĚR
Na základě opakovaných výzev do 28.2. 2013 nebyla kompletní studie předložena žádnému z partnerů jednání dne 30.1.2013, který by o tom informoval zástupce MAS ŽR. K aktuálnímu datu někteří z partnerů obdrželi pouze dílčí prezentace výstupů studie v několika různých formách a úrovních provedení.

I přes tuto skutečnost po konečném předání avizované studie jsme všichni připraveni k diskuzi nad jejími výstupy, které mohou otevřít cesty k dalšímu rozvoji Železnohorského regionu a celé oblasti Železných hor.


Na základě těchto všech skutečností, které se dotýkají aktivit Železnohorského regionu, a tím velkého množství osob, se členové představenstva a konkrétně uvádění představitelé, členové, zaměstnanci a partneři MAS ŽR, důrazně distancují od veškerých aktivit zástupců firmy Pozitron technology.
Prezentovaná studie a její výstupy s nimi nikdy nebyla projednávána, jejich jména jsou tímto jednáním zneužívána bez jejich vědomí a subjekty třetích stran jsou tak uváděny cíleně v omyl.

Vážíme si veškerých aktivit, které vedou k prohloubení spolupráce v regionu s cílem jeho všeobecného rozvoje.

VŠEM VÁM DĚKUJEME ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI A DOUFÁME V JEJÍ DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ.


S pozdravem

Bohumil Starý, předseda MAS Železnohorský region, v.r.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.03.2013 v 15:21 hodin
MAS Železnohorský region