Region of Iron Mountains

25.5. byla podepsána Deklarace o spolupráci mezi MAS ŽR a MAS z Litvy

tisková zpráva
V rámci rozšíření a zkvalitnění spolupráce s dalšími regiony v ČR a EU MAS Železnohorský region (MAS ŽR) a VVG (MAS) Ignalinos rajono z Litvy podepsaly v hotelu Šustr v Nasavrkách dne 25.5.2011 Deklaraci o partnerství a spolupráci, jejímž cílem je výměna informací a poznání aktivit partnera.

Na začátku aktivní spolupráce byla žádost litevské MAS s možností návštěvy Železnohorského regionu, který již v minulosti někteří členové navštívili, v rámci získávání zkušeností při řešení projektů metodou LEADER a vytipování možného pracovního partnera. Důležitým prostředníkem a organizátorem těchto jednání byl p.Závorka, majitel a provozovatel infocentra a cestovní kanceláře MA.CE.K v Nasavrkách, dobrovolný spolupracovník MAS ŽR. K uzavření deklarace předcházela dlouhodobá výměna informací a komunikace obou MAS.

Při své návštěvě území MAS ŽR členové MAS Ignalinos rajono (24. - 26.5.2011) absolvovali pestrý program.
24.5. po odpoledním příjezdu strávili příjemný večer v diskuzi se zástupci města Nasavrky a občanského sdružení BOII v Nasavrkách, jenž je členem MAS ŽR.
25.5. se celé dopoledne věnovali tématu Keltů. Pod vedením členů BOII si prohlédli výstavní expozici na zámku v Nasavrkách Po stopách Keltů a věnovali se rukodělným programům. Po obědě byli oficiálně přivítáni představiteli a pracovníky MAS ŽR, p. Dostálem, předsedou zakladatelem, členem představenstva, p.Korejtkovou, manažerkou, a p.Písařem, administrativním pracovníkem. Po prohlídce informačního centra a obřadní síně zámku v Nasavkách byli účastníci přijati na Městském úřadě v Seči. Starosta, p. Vojtěch, přivítal účastníky a představil jim společně s místostarostou p.Schmittem historii a současnost města. Ing. Cipryán představil realizaci probíhajícího zajímavého projektu s dotační podporou ROP NUTSII Severovýchod - rekonstrukci městského kempu Pláž u Sečské přehrady. P.Schmitt doprovodil účastníky na prohlídku infocentra, hasičské stanice a nitra tělesa hráze sečské přehrady. Na hrázi představil historii vývoje rekreační oblasti - největší v Pardubickém kraji. Následně se účastníci přesunuli do obce Krásné, kde byli přijati představiteli obce, starostou p.Kučerou a místostarostou p. Peškem. Byli seznámeni s historií a současností malé obce a s jejími projekty v rámci regenerace obce při zachování udržitelného rozvoje venkova. V rámci prohlídky obce navštívili moderní agroareál Polánka, kde je provedl majitel p.Tomášek.

V podvečerních hodinách v hotelu Šustr v Nasavrkách se uskutečnil slavnostní podpis Deklarace o spolupráci za přítomnosti zástupců 4 MAS. Všechny MAS vzájemně představily své aktivity ostatním účastníkům. Kromě pořadatelské MAS Železnohorský region a zahraniční MAS Ingnalinos rajono byli přítomni, a účastnili se celého odpoledního programu, i zástupci dlouholetých partnerských MAS Region Kunětické hory a POHODA venkova. Důležitost akce svojí přítomností podpořili zástupci města Nasavrky, místostarosta p.Dostálek, tajemník Ing..Novák a Celostátní sítě pro venkov, ředitelka Ing. Weisbauerová a Ing. Lapáček. Závěrem jednání byla odsouhlasena dohoda o realizaci projektu mezinárodní spolupráce všech 4 přítomných MAS - Česko versus Litva - LEADER nápady se cení.

Zástupci všech zúčasněných MAS se jednoznačně shodli na faktu, který přímo vychází ze základní podstaty metody LEADER, že právě osobní výměna kvalitních a včasných informací formou praktických ukázek řešení projektů a postupů je jedinečná a maximálně přínosná pro rozvoj regionů v rámci zachování udržitelného rozvoje venkova.

Poděkování za spolupráci na přípravě a koordinaci akce patří představitelům měst Nasavrky, Seč, obce Krásné a představitelům, pracovníkům a členům všech přítomných MAS.


Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 06.06.2011 v 17:56 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains