Železnohorský region

Vzdělávací seminář v Přešovském kraji pro představitele obcí a členy MAS - cestovní zpráva

Zájemci o nové nápady v oblasti cestovního ruchu si mohou prostudovat pracovní denník a fotogalerii.
Pořadatel: Regionální škola obnovy venkova v Čepí - člen MAS Železnohorský region
www.rsov.cz

Výjezdní vzdělávací seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje.

Prešovský samosprávný kraj,
Slovenská republika

25. 9. - 28. 9. 2008
ÚVOD

Výjezdní vzdělávací seminář byl připraven ve spolupráci s představiteli Prešovského samosprávného kraje, jenž je zahraničním partnerským regionem Pardubického kraje.
www.vucpo.sk

Oficiální propagační materiály Pardubického kraje pro představitele partnerského Prešovského samosprávného kraje byly zajištěny ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy.
www.vychodni-cechy.info

Přípravu a koordinaci semináře pro Regionální školu obnovy venkova v Čepí zajistila firma VN KONZULT, s.r.o.
www.vnkonzult.cz


Dopravu zajišťuje firma Autokempink Konopáč - člen MAS Železnohorský region.

_________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
Tímto organizátoři akce děkují pracovníkům Prešovského samosprávného kraje, jmenovitě Mgr. Žiakovi, Ing. Miščíkové, paní Migašové, Bc. Petrové a jejich kolegům, za spolupráci s přípravou programu, vlídné přijetí a péči po celou dobu pobytu účastníků z Pardubického kraje.
_________________________________________________


Cíle semináře:
· Setkání s představiteli místních samospráv
· Využívání dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova, včetně praktických příkladů
· Infrastruktura a organizace cestovního ruchu
· Spolupráce subjektů v oblasti venkova
· Komunální politika
· Možnost navázání nových partnerství mezi obcemi a zájmovými subjekty obou krajů


Účast:
Akce proběhla pod záštitou a za účasti radního Pardubického kraje, Ing. Petra Šilara.
Představitelé měst, obcí a členských subjektů MAS Pardubického kraje - 46 účastníků.Prešovský samosprávný kraj
www.vucpo.sk

Základní údaje:
Rozloha: 8 998 km2
Počet obyvatel: 789 968
Počet okresů: 13
Počet měst: 23
Počet obcí: 642
Sídlo kraje: Prešov (92 720 obyvatel)


Účastníci akce, v čele s Ing. Šilarem, radním Pardubického kraje, byli přijati na úřadu Prešovského samosprávného kraje.
Společné pracovní setkání zahájil Mgr. Rudolf Žiak, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a životního prostředí.

Ing. Miščíková z oddělení podpůrných programů představila náplň činnosti Prešovského samosprávného kraje jako celku a koordinovala prezentace jednotlivých projektů, které vznikly nebo jsou v přípravě na území kraje.


Projekt ART MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU
Představil projektový manažer Ing. Peter Razus

Ing. Razus představil funkci a přínos marketingu v oblasti podpory atraktivit a aktivit v oblasti cestovního ruchu na venkově. Zdůraznil nutnost koordinace v marketingových oblastech, jako jsou webové prezentace, profesionalizace podnikatelů, tvorba partnerství mezi veřejnou a podnikatelskou sférou, přesná identifikace možností využití dané aktivity a atraktivity. Představil trendy slovenských regionů v oblasti cestovního ruchu: orientace na vyšší střední třídu turistů, nutnost zapojení se do programů evropských cestovních kanceláří.


Projekt BEZ HRANIC PRO ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBECNÍ KOMPOSTÁRNY V POVODÍ ŘÍČKY SVIŇKY
Představil Ing. Kyšidaj

Neziskový projekt realizován občanským sdružením EKOSVIŇKA (31 obcí z Prešovského a Košického kraje) v roce 2004 - 2006. Projekt se skládal ze vzdělávacích aktivit v oblasti bioodpadu pro obyvatele a koordinátory, vybudování 21 obecních kompostáren a pořízení souborů techniky na jejich provoz. V současné době obce provozují kompostárny bioodpadu na své provozní náklady. Obsluha kompostáren je zajišťována zaměstnanci obcí nebo lidmi na VPP.


Projekt CYKLOŽELEZNIČKA
www.cyklozeleznicka.sk
Představila Ing. L.Šepitková

Projekt připravuje Sigordská společnost (město Prešov a 9 obcí). Jedná se o záměr vybudovat cyklostezku částečně na existujícím železničním valu (železnice nefunkční od 70.let 20.stol., odstraněny koleje), která dovede obyvatele města do okolní krajiny a propojí město Přesov s obcemi na trase do Zlatej Baně. Z části by byl povrch cyklostezky asfaltový, z části ze zhutněného kameniva, aby neměl rušivý vliv na okolní krajinu
V současné době je projekt zpracován ve fázi projektové přípravy (realizace s dotační podporou programu GS PHARE) před vydáním stavebního povolení. Již 4 roky se řeší majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků. Odhadované náklady na realizaci projektu jsou 60 mil. Sk.

Obec Zlatá Baňa - projekty v oblasti cestovního ruchu
Představil Mgr. Dušan Demčák, starosta obce Zlatá Baňa
(obec je členem Sigordské společnosti)
www.zlatabana.sk

Mgr. Demčák představil obec Zlatá Baňa, její historický vývoj, současné aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu a připravované projekty. Obec vytváří několik jednotlivých souvisejících aktivit, které postupně vedou k ucelenému kvalitnímu turistickému produktu.

Lesní cykloturistický naučný chodník
Vyznačen ve směru budoucí celkové "cykloželezničky", viz. výše, v úseku na katastru obce Zlatá Baňa, kde jsou dořešeny majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků. Chodník využívá stávající železniční val s přírodním povrchem. Jsou osazeny informační panely a odpočinková místa pro turisty.

Zlatobaňská cyklotrasa
V délce 6km vyznačena trasa v terénu, na katastru obce. V létě využita pro cykloturistiku, v zimně je protahována stopa pro běžkaře.

Dubnické opálové bane
Zpřístupněny těžebních štol opálových dolů pro veřejnost. Spolupráce s nadací Dubnícke opálové bane, která byla založena r. 1999. Prohlídka štol s průvodcem.

V rámci uceleného produktu obec využívá drobné historické památky (přehradní zeď -klausu, památníky v obci) i historické středověké stavby - zřícenina hradu Bodoň. Podpora atraktivit je koordinována s kulturními a sportovními aktivitami.
Dalším záměrem zapadajícím do celkového produktu je přestavba torza nefunkčního vysílače na rozhlednu.


V rámci diskuze na závěr prezentací přítomní diskutovali o:
· rozsáhlém připravovaném projektu Ptačí údolí - spolupráce zahraničního investora a Prešovského kraje - výstavba turistického komplexu
· vývoji turistického průmyslu ve Vysokých Tatrách
· finančních zdrojích na podporu realizace projektů v oblasti cestovního ruchu
· spolupráci a podpoře informačních center a Prešovského kraje
· zajišťování celkových prezentací za kraj, obce a podnikatele na veletrzích cestovního ruchu
· podmínkách zřízení a provozování obecních kompostáren a následném využívání vzniklého konečného biomateriálu
· komunální politice, volebním systému na obcích a tlaku na slučování obcí v souvislosti s cíleným nárůstem administrativní zátěže

Na závěr dopoledního bloku proběhlo poděkování a předání oficiálních prezentů představitelům a spolupracovníkům Prešovského kraje.


V rámci praktické ukázky realizovaných projektů účastníci akce navštívili rozsáhlý katastr obce Zlatá Baňa (3174 ha, 426 obyvatel).
Mgr. Demčák přivítal účastníky na obecním úřadě ve Zlaté Bani. Zdůraznil detaily z historie a její souvislost se současným vývojem. Po návštěvě obecního úřadu proběhla návštěva místní školy, sportoviště a lesního cykloturistického naučného chodníku.


V rámci dalších ukázek praktických projektů měli účastníci možnost vidět v praxi projekty nadace Dubnícke opálové bane, které jsou realizovány s podporou obce.

Prohlídka nejnižší položené štoly Viliam, délka 1km, doba prohlídky 1 hod. s možností hledání opálů na vyhrazeném místě. Prohlídky s průvodcem probíhají od dubna do září.
Naučný chodník kutiskem Dubník je budován lesním porostem a spojuje vstupy do jednotlivých šachet. V současné době probíhá zajištění vstupních prostor výdřevou tak, aby nebyly ohroženy kolonie netopýrů, které v jeskyních přezimují a budování přístupových chodníků.

Oba projekty byly částečně realizovány z prostředků programu PHARE, ze sponzorských darů a z velké části dobrovolnou činností lidí ve věku 10-26 let.


Turistický produkt regionu JÍZDA NA PLTÍCH
www.pltnictvo.sk
www.chatapieniny.sk
Účastníci akce měli možnost vyzkoušet ucelený turistický produkt v praxi. Nosné téma je jízda na dřevěných pltích na řece Dunajec v úseku cca 11 km (Majere - Lesnica), jenž má již 150-ti letou tradici. Přístaviště pltí na dolním toku se nachází u chaty Pieniny (restaurace, ubytování, sportoviště). Zpět do přístaviště pltí na horním toku řeky se turisté dostanou po turistickém chodníku, který vede podél toku Dunajce, buď pěšky, či na kolech. Chata Pieniny provozuje půjčovnu jízdních kol, které turisté zanechávají v místě parkování, tj. přístavišti pltí Majere. Chodník byl vybudován za vlády Marie Terezie a slouží dodnes.

Na chatě Pieniny byli účastníci přivítáni provozovatelem areálu Jánem Gondekem, jenž byl oceněn jedním z nejkvalitnějších podnikatelů v cestovním ruchu.


LUBOVNIANSKÉ MUZEUM
www.muzeumsl.sk
Lubovnianské muzeum u města Stará Lubovňa se skládá ze skanzenu a hradu. Pochází již z r. 1956. Účastníci měli možnost shlédnout netradiční prohlídku hradu, vč. divadelního představení, za účasti kastelána. Netradiční přístup k turistům, který nevsází pouze na prohlídku hradu, ale na spojení výkladu s různými tématickými vystoupeními, se projevuje zvýšenou návštěvností atrakce. V posledním období je tato lokalita jednou z nejnavštěvovanějších na Slovensku.

Účastníci shlédli lidový jarmark ve městě Stará Lubovňa, který překvapil svým rozsahem. Jak počtem poskytovatelů služeb, tak účastníků.


Na závěr akce účastníci měli možnost zhodnotit rozsah škod na lesním porostu v důsledku nedávné ničivé vichřice a vývoj současného turismu ve Vysokých Tatrách.

Ochutnávka regionálních produktů nesměla chybět a stala se nedílnou součástí.....................

Podrobné informace:
Kateřina Korejtková, tel: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz, www.vnkonzult.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 30.09.2008 v 19:11 hodin
MAS Železnohorský region