Železnohorský region > Podpora regionu > LEADER 2014 - 2020 > Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR > Popis postupu zapojení komunity do přípravy SCLLD > 2) Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství

2) Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství

Provedení analýzy všech zainteresovaných stran je předpokladem pro efektivnější zapojení významných subjektů do tvorby, ale později i do realizace SCLLD. MAS si na začátku přípravy strategie zmapovala, které subjekty (organizace, instituce i jednotliví lidé) mohou mít významný vliv na činnost MAS, na přípravu a realizaci její strategie. Současně se tím mapovaly možné kapacity pro provádění ISÚ, okruh potenciálních příjemců (budoucích žadatelů) a také budoucích partnerů v realizační fázi. Celkový výsledek doložil sílu místního společenství a celkový využitelný potenciál realizace ISÚ. Je také dokladem šíře zapojení místních subjektů (organizací i jednotlivců).
Analýza byla provedena z hlediska sektorů, druhů aktivit, místa působení aj., ale nejdůležitější bylo provést to podle jejich významu („moci“, síly, vlivu) a tématicky �" seskupovat zainteresované strany podle předpokládané oblasti jejich vlivu. Vždy bude důležité odhadnout míru tohoto vlivu.

Příprava strategie probíhala v následujících krocích: